Europ­ske bur­ze “u cr­ve­nom” u oče­ki­va­nju vi­še ka­ma­te Fe­da

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Ci­je­ne di­oni­ca pa­le su ju­čer uju­tro na europ­skim bur­za­ma, kao i na Wall Stre­etu i azij­skim tr­ži­šti­ma, a pod naj­ve­ćim je pri­ti­skom teh­no­lo­ški sek­tor. Fo­kus ula­ga­ča us­mje­ren je na dvod­nev­nu sjed­ni­cu čel­ni­ka ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke. Na tr­ži­štu vla­da uvje­re­nje da će Fed po­ve­ća­ti ključ­ne ka­mat­ne sto­pe za 0,25 pos­to, dru­gi put ove go­di­ne, a naj­vi­še će se pra­ti­ti po­ru­ke čel­ni­ka sre­diš­nje ban­ke o to­me je li ame­rič­ko gos­po­dar­stvo do­volj­no snaž­no ka­ko bi iz­dr­ža­lo još jed­no po­ve­ća­nje ci­je­ne nov­ca do kra­ja go­di­ne. Po­ve­ća li Fed ka­ma­te i sig­na­li­zi­ra da bi do kra­ja go­di­ne mo­gao još ko­ji put po­vu­ći ta­kav po­tez, to bi po­dr­ža­lo ja­ča­nje do­la­ra, ali bi lo­še utje­ca­lo na tr­ži­šta ka­pi­ta­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.