Špe­ku­la­tiv­ne ku­po­vi­ne po­sku­pi­le naf­tu na 49 do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Ci­je­ne naf­te po­ras­le su ju­čer na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma na 49 do­la­ra, po­du­pr­te špe­ku­la­tiv­nim ku­po­vi­na­ma u oče­ki­va­nju ve­će po­traž­nje u dru­goj po­lo­vi­ni go­di­ne. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la 85 cen­ti u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 49 do­la­ra. Tr­gov­ci objaš­nja­va­ju ovaj rast ci­je­na po­da­ci­ma ko­ji po­ka­zu­ju da su špe­ku­lan­ti po­ja­ča­li ula­ga­nja u ter­min­ske ugo­vo­re, ku­pu­ju­ći ve­li­ke ko­li­či­ne naf­te za is­po­ru­ke u pred­sto­je­ćem raz­dob­lju. Na pra­gu dru­ge po­lo­vi­ne go­di­ne raz­li­ka iz­me­đu po­nu­de i po­traž­nje obič­no se sma­nju­je pa su kre­nu­le gla­si­ne da su ci­je­ne do­tak­nu­le dno, tu­ma­či ana­li­ti­čar PVM Oi­la Step­hen Bren­nock.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.