Jef­ti­na naf­ta, skup­lje ci­ga­re­te

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Sa­udij­ska Ara­bi­ja uve­la je u ne­dje­lju tro­ša­ri­ne na ci­ga­re­te i ga­zi­ra­na pi­ća ka­ko bi se lak­še no­si­la s pa­dom pro­ra­čun­skih pri­ho­da od pro­da­je naf­te. Ci­ga­re­te su po­sku­pje­le na 18-24 ri­ala ( 3,40-5,70 eura) po ku­ti­ji. Ci­je­ne ener­get­skih pi­ća udvos­tru­če­ne su a ci­je­ne bez­al­ko­hol­nih pi­ća po­ras­le su 50 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.