HOĆU LI DO­BI­TI POKORU JER SAM U VATIKANU HVALIO BH. SPORTAŠE?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Na­kon su­sre­ta s pa­pom Fra­njom u Vatikanu, s nje­go­vim sve­će­ni­ci­ma u ne­for­mal­nom raz­go­vo­ru na­met­nu­la se te­ma o bh. spor­ta­ši­ma ko­ji igra­ju u Ita­li­ji. U hva­los­pje­vi­ma su go­vo­ri­li o Dže­ki, Pja­ni­ću, Lu­li­ću... Os­tao sam iz­ne­na­đen ko­li­ko pa­pi­ni lju­di zna­ju o bh. no­go­me­ta­ši­ma. I ko­li­ko su i pre­ko njih upoz­na­li BiH. Za­pra­vo, oni su ta­mo naj­ve­ći ve­le­pos­la­ni­ci bh. dr­ža­ve, baš kao što su Hr­vat­ske Man­džu­kić, Pe­ri­šić, Bro­zo­vić... Na­kon po­vrat­ka iz Va­ti­ka­na te sra­mo­će­nja zma­je­va u Ze­ni­ci i va­tre­nih na Is­lan­du, raz­miš­ljao sam bih li s nje­go­vim lju­di­ma, kao pri­je de­se­tak da­na, otva­rao te­mu o spor­tu. Ili bih ipak ra­di­je pri­čao o svo­joj knji­zi “Ured­ni­kov pe­čat” ko­ju sam ta­da da­ro­vao pa­pi. Re­pre­zen­ta­tiv­ci BiH osra­mo­ti­li su se igrom pro­tiv Grč­ke, a oso­bi­to po­na­ša­njem. Dže­ko je pred ka­me­ra­ma za vrat uhva­tio svog ko­le­gu Ma­no­la­sa iz Ro­me, što je bio oki­dač za op­ću tuč­nja­vu. I div­ljaš­tvo na tri­bi­na­ma. Grč­ka tra­ge­di­ja u bo­san­skoj kr­č­mi. Ko­ju je di­je­lom re­ži­rao ta­li­jan­ski su­dac Ri­zzo­li. Dok sam gle­dao utak­mi­cu, raz­miš­ljao sam ko­ji je Dže­ko ve­le­pos­la­nik BiH. Onaj do­bri deč­ko – vir­tu­oz s lop­tom, ili onaj da­vi­telj svo­jeg ko­le­ge. Bo­jim se onaj dru­gi. On se vi­še uk­la­pa u nji­hov ste­re­otip BiH. A i su­sjed­stva. Ko­je je pro­tek­lo­ga vi­ken­da “sport­ske” sli­ke iz Ze­ni­ce upot­pu­ni­lo oni­ma s Bo­la na Bra­ču gdje je iz­vri­je­đa­na Ja­ni­ca Kos­te­lić i fi­zič­ki na­pad­nut Zdrav­ko Ma­mić. Pa i oni­ma iz Be­ogra­da gdje su se na­vi­ja­či na­kon utak­mi­ce Zvez­da – Par­ti­zan, ko­ja je od­lu­či­va­la pr­va­ka, obra­ču­na­va­li pi­što­lji­ma. Za raz­li­ku od Hr­vat­ske i Sr­bi­je, gdje se na­vi­ja­či tu­ku zbog klu­bo­va, u BiH je sta­nje još ka­otič­ni­je. Tu su obra­ču­ni i na na­ci­onal­noj os­no­vi. Čak i ka­da nas­tu­pa re­pre­zen­ta­ci­ja u Ze­ni­ci. Je­di­ni ar­gu­ment je što on­dje na tri­bi­na­ma vla­da rat­nič­ko oz­ra­čje. Za­to je sva­koj re­pre­zen­ta­ci­ji gos­to­va­nje u “zma­je­vu gni­jez­du” – naj­te­že. U tak­vom am­bi­jen­tu mno­gi se pres­tra­še. Pa, i zbog tak­ve pu­bli­ke iz­gu­be. U Sa­ra­je­vu bi oz­ra­čje bi­lo to­le­rant­ni­je. Čak i pri­hvat­lji­vi­je za do­la­zak na­vi­ja­ča iz svih di­je­lo­va BiH. Oso­bi­to Hr­va­ta i Sr­ba. Na utak­mi­ce u Ze­ni­cu ve­ći­na njih ne po­miš­lja do­ći jer su su­sre­ti on­dje pre­pu­ni pro­boš­njač­kog na­bo­ja. In­ci­dent­no po­na­ša­nje spor­ta­ša čes­to je po­s­lje­di­ca oz­ra­čja na tri­bi­na­ma, i u druš­tvu. Ko­je um­no­go­me tru­ju me­di­ji. Ža­los­no je što nit­ko ne smi­je otvo­re­no osu­di­ti div­lja­ke ko­ji pod ma­skom na­vi­ja­ča te­ro­ri­zi­ra­ju svo­je klu­bo­ve, a i ci­je­li na­rod. No­go­met­ni sa­vez Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne tre­ba se obra­ču­na­ti sa svim ak­te­ri­ma ne­re­da. I sus­pen­di­ra­ti sta­di­on u Ze­ni­ci te traj­no pre­se­li­ti re­pre­zen­ta­ci­ju u glav­ni grad BiH. Mo­ra se do­ni­je­ti ri­go­ro­zan za­kon o spor­tu. Hu­li­ga­ni se bo­je je­di­no za­tvo­ra. Dok se god to ne ura­di, svi će­mo se zbog njih sra­mi­ti pred svi­je­tom. A ja sam iz grč­ke tra­ge­di­je iz­ve­de­ne u bal­kan­skoj ka­lju­ži, ko­ju je re­ži­rao Ta­li­jan, iz­vu­kao rim­ski po­učak. Ni­ka­da vi­še ne­ću hva­li­ti bh. i hr­vat­ske no­go­me­ta­še. Oso­bi­to u Vatikanu pred sve­će­ni­ci­ma. On­dje se za za­obi­la­že­nje is­ti­ne do­bi­va po­ko­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.