Ne­vi­naš­ca SDP-a u “tr­go­vi­ni s igrač­ka­ma”

Vod­stva HNS-a i HDZ-a, prem­da ide­olo­ški te­ško spo­ji­va, mo­ti­vi­ra­na su da us­pi­ju jer su svjes­na da im ta avan­tu­ra mo­že bi­ti zad­nje što ra­de u po­li­ti­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Dvo­ji­ca no­vih eks­pe­ra­ta za po­li­tič­ku kul­tu­ru, Si­ni­ša Haj­daš Don­čić i Gor­dan Ma­ras, te su pro­si­nač­ke ve­če­ri 2015. oza­re­nih li­ca po­gle­de upr­li u Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Pr­šta­li su od ve­se­lja kao dva ne­vi­naš­ca ko­ji su upra­vo s ta­tom iz­iš­li iz tr­go­vi­ne s obe­ća­nim im igrač­ka­ma. Ni­su bi­li svjes­ni da je Mi­la­no­vić u oča­ju iz­veo sal­to mor­ta­le po­ni­ziv­ši SDP ka­ko bi vlast pre­pus­tio, ka­ko im je lje­vi­ca do ta­da te­pa­la, “kle­ri­kal­noj des­ni­ci”. Tu nad­na­rav­nu sce­nu is­pred sre­diš­nji­ce Mos­ta, iz ko­je se ši­rio opoj­ni mi­ris mo­ći, upot­pu­nio je bli­je­di osmi­jeh psi­hi­ja­tra Bo­že Pe­tro­va kad je iz us­ta si­no­ni­ma za po­li­tič­ku aro­gan­ci­ju čuo neo­če­ki­va­ni obrat na te­mu tko mo­že bi­ti pre­mi­jer. Mi­la­no­vić je do ta­da bio re­zo­lu­tan: “Je­di­no ja i Ka­ra­mar­ko!”. A on­da nas je šo­ki­rao kad je pros­to­duš­no, kao da pre­no­si de­fi­ni­ci­ju iz po­li­to­lo­škog udž­be­ni­ka, re­kao da Pe­trov ima “odre­đe­ni le­gi­ti­mi­tet” da bu­de man­da­tar. Ne­kim ču­dom Pe­tro­vu ta­da ni­je pa­la na pa­met pris­po­do­ba od pri­je ne­ki dan o pros­ti­tu­ci­ji i po­li­ti­ci. Ne­dos­ta­ja­lo je sa­mo još da se Ma­ras po­ja­vi odje­ven u “šljo­ki­čas­tu ha­lji­nu” ko­ju sa­da, kad mu je HNS po­mo­gao da ko­nač­no saz­ri­je kao po­li­ti­čar, nav­la­či na dru­ge. Doz­na­lo se ta­da i da je Mi­la­no­vić u “tr­go­vi­ni igrač­ka­ma” pot­pi­sao tzv. tri­par­tit­ni spo­ra­zum ko­ji je po­dra­zu­mi­je­vao i ko­ali­ci­ju s HDZ-om – una­toč član­ku 5. ko­ali­cij­skog spo­ra­zu­ma! Prav­ni eks­per­ti SDP-a, kao i Ves­na Pu­sić, Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh, An­ka Mrak-Ta­ri­taš..., svi su ta­da šu­tje­li, a sam Mi­la­no­vić je u NU2 Alek­san­dru Stan­ko­vi­ću tu­ma­čio da nje­gov pot­pis ne­ma prav­nu sna­gu. Is­ti taj čla­nak i pot­pis Iva­na Vr­do­lja­ka baš oni ko­ji su 2015. gro­mo­glas­no šu­tje­li da­nas gu­ra­ju pod nos HNS-u, iako je jed­na­ko, ako ne vi­še on­da ne­go da­nas, obve­zi­vao stran­ke Hr­vat­ske ras­te da pos­li­je­iz­bor­no ne ko­ali­ra­ju s HDZ-om. Za­što su ak­tu­al­ne to­bož­nje mo­ral­ne ver­ti­ka­le i šti­to­no­še lje­vi­ce šu­tje­li 2015. do­pu­šta­ju­ći “pri­je­va­ru bi­ra­ča”? Za­što i on­da ni­su šti­ti­li vo­lju bi­ra­ča, čast stran­ke i ko­ali­ci­je? Za­što su šu­tje­li o “pro­tu­pri­rod­noj”, “ne­mo­ral­noj” i “tr­go­vač­koj” ko­ali­ci­ji? Za­to jer su im ta­da nu­đe­ne moć­ne po­zi­ci­je! Prem­da je bi­lo vi­še raz­lo­ga da ta­da bu­če. Jer za raz­li­ku od HNS-a i HDZ-a ko­ji još i mo­gu re­ći da ko­ali­ra­ju u op­ćem in­te­re­su, Hr­vat­ska ras­te ni­je se, ili ba­rem ne u toj mje­ri, mo­gla prav­da­ti vi­šom hr­vat­skom si­lom, a oso­bi­to ne da bi se sta­vi­la u ta­ko po­dre­đe­ni po­lo­žaj. Odus­tav­ši od su­dje­lo­va­nja u tri­par­tit­noj vla­di Tomislav Ka­ra­mar­ko je ta­da re­kao ka­ko se sve svo­di na ras­po­dje­lu pli­je­na pa je do­dao ono što ovih da­na čes­to ču­je­mo od “lje­vi­ce s obra­zom”: “Ne tre­ba nam ni­kak­va fo­te­lja, bit­no je kao čo­vjek ho­da­ti po ces­ti”. Zbog te je re­če­ni­ce i sam Ka­ra­mar­ko imao pro­ble­ma objas­ni­ti kas­ni­je “fo­te­lja­re­nje” HDZ-a i Mos­ta. Prem­da sva­ka ko­ali­ci­ja po­dra­zu­mi­je­va ras­po­dje­lu fo­te­lja, ne sa­mo mi­nis­tar­skih, i pri­je iz­bo­ra, pa čak i zas­tup­nič­kih fo­te­lja. A sve to mi­mo vo­lje bi­ra­ča. Po če­mu su to Zo­ran Mi­la­no­vić i Kre­šo Be­ljak, ili sa­da Da­vor Ber­nar­dić po­šte­ni­ji pre­ma svo­jim bi­ra­či­ma!? Kak­ve ve­ze ima tr­go­vač­ki ugo­vor SDP - HSS s de­mo­kra­ci­jom? Ili, za­što je Zlat­ko Ha­san­be­go­vić mo­ra­lan jer je gla­so­ve onih ko­ji su ga na lis­ti HDZ-a iz­a­bra­li za zas­tup­ni­ka pre­to­čio u stran­ku na­zva­nu svo­jim ime­nom, a oni ko­ji su os­ta­li vjer­ni HDZ-u ni­su? Us­ta­vom za­jam­če­ni “neo­bve­zu­ju­ći man­dat” da­je za pra­vo i jed­ni­ma i dru­gi­ma da se upus­te sva­ki u spe­ci­fič­no svoj po­li­tič­ki ri­zik. Bi­ra­či će re­ći što o to­mu mis­le. Po če­mu je to pri­rod­ni­ja i mo­ral­ni­ja ko­ali­ci­ja Hr­vat­ska ras­te s Mos­tom od ko­ali­ci­je HNS - HDZ? Osim što po­to­nja ima ipak ja­če ar­gu­men­te, a i šan­se za op­s­ta­nak. Dok je Most bio pro­gra­mi­ran da i na vlas­ti glu­mi opor­bu i pro­vo­ci­ra i pod ci­je­nu no­vih iz­bo­ra, ak­tu­al­na vod­stva HNS-a i HDZ-a, prem­da ide­olo­ški te­ško spo­ji­va, mo­ti­vi­ra­na su da us­pi­ju jer su svjes­na da bi im avan­tu­ra u ko­ju su se upus­ti­la mo­gla bi­ti i zad­nje što ra­de u po­li­ti­ci, kao i oni­ma ko­ji su po­dr­ža­li tu “čud­no­va­tu” Vla­du ko­ja si je na­vuk­la na le­đa ne­pri­ja­te­lje sa svih stra­na. Sto­ga će ma­li mo­ra­ti ra­zu­mje­ti po­tre­be ve­li­kih, i obrat­no, cr­ve­ni pro­ble­me cr­nih, des­ni stra­ho­ve li­je­vih. Strah od pa­da na­oru­žat će ih strp­lje­njem i sve vri­je­me mo­ti­vi­ra­ti na raz­go­vo­re, kom­pro­mi­se i to­le­ran­ci­ju. Pra­vo je SDP-a lju­ti­ti se što mu je oko­rje­li pro­tiv­nik oteo ključ­nog part­ne­ra, kao i svi oni ko­ji su upra­vo sa­da vi­dje­li svo­ju šan­su na no­vim iz­bo­ri­ma pa i pod ci­je­nu šte­te za Hr­vat­sku. Pri­rod­no je i že­lje­ti ne­us­pjeh po­li­tič­kom pro­tiv­ni­ku. Ali, i za li­je­ve i des­ne štet­no je laž­no mo­ra­li­zi­ra­nje zbog po­li­tič­kih pro­ce­sa ko­ji, ko­li­ko god bi­li za nje­go­ve ak­te­re ri­zič­ni, kao što vi­di­mo i pri­mjer Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, po­ne­kad su nuž­ni. Ba­rem bi po­li­tič­ki ak­te­ri tre­ba­li osvi­jes­ti­ti da ko­pa­ju­ći po­li­tič­ku ja­mu dru­gi­ma, su­tra mo­gu i sa­mi u nju pas­ti.

Za­što su Pu­sić, Mrak-Ta­ri­taš, Be­us Ric­hem­ber­gh i SDP-ove ak­tu­al­ne mo­ral­ne ver­ti­ka­le i šti­to­no­še lje­vi­ce šu­tje­li 2015. o “pri­je­va­ri bi­ra­ča”? Za­što i ta­da ni­su šti­ti­li vo­lju bi­ra­ča i čast ko­ali­ci­je od po­ni­že­nja ko­jem ih je iz­lo­žio Mi­la­no­vić da­ju­ći vlast “kle­ri­kal­noj des­ni­ci”? Za­što su šu­tje­li o “tr­go­vi­ni”? Za­to jer su im ta­da nu­đe­ne moć­ne po­zi­ci­je!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.