Trump zna da la­že, ali dru­gi mo­ra­ju pri­ku­pi­ti do­ka­ze da je to ta­ko

Ulo­ga no­vi­na­ra je da pro­na­la­ze skri­ve­ne po­li­tič­ke la­ži i da pro­zi­va­ju laš­ce. No Trump la­že i to uop­će ne že­li sa­kri­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

La­ži su da­nas sve­pri­sut­ne. Oso­bi­to u po­li­ti­ci. Ne­dav­no sam neg­dje či­ta­la da smo za­pra­vo uš­li u ne­ko no­vo po­li­tič­ko raz­dob­lje u ko­jem čis­ta i ne­pa­tvo­re­na is­ti­na vi­še ni­je pra­vi­lo dje­lo­va­nja. Ni­ka­ko ne sto­ji da po­li­ti­ča­ri i u proš­los­ti ni­su la­ga­li. Oni su zna­li da su to la­ži, ili ba­rem ne­ki loš fal­si­fi­kat is­ti­ne, ali je u tom la­ga­nju pos­to­jao ne­ki “vi­ši cilj”, za­šti­ta na­ci­onal­nih in­te­re­sa i si­gur­nos­ti, os­lo­ba­đa­nje ne­kih ta­la­ca... Re­agan je na­ci­ji la­gao da Ira­nu ni­je dao oruž­je u za­mje­nu za ta­oce za­to­če­ne u ame­rič­kom ve­le­pos­lans­tvu u Te­he­ra­nu. La­gao je, a oni ko­ji su zna­li zbro­ji­ti dva i dva to su zna­li, ali ni nji­ma ni os­tat­ku na­ci­je to ni­je bi­lo pre­vi­še bit­no za­to što je ta laž do­ni­je­la ne­ku po­zi­ti­vu – os­lo­ba­đa­nje ta­la­ca. No či­ni mi se da smo da­nas uš­li u raz­dob­lje u ko­jem je to, re­ci­mo do­bro­na­mjer­no fal­si­fi­ci­ra­nje is­ti­ne ne­ki­ma pos­ta­lo smi­ješ­no i dje­ti­njas­to. Da, i ovi da­naš­nji po­li­tič­ki laš­ci ra­do će fal­si­fi­ci­ra­ti is­ti­nu ili je do­ves­ti u pi­ta­nje, ali pu­no je straš­ni­ja od to­ga či­nje­ni­ca da je nji­ma is­ti­na ne­važ­na, ne­što što se na­la­zi u tre­ćem ili pe­tom pla­nu, ne­što što je ba­last i op­te­re­će­nje, ne­što če­ga bi se tre­ba­lo ri­je­ši­ti, ba­ci­ti na ne­ko fi­gu­ra­tiv­no sme­tli­šte i za­bo­ra­vi­ti da pos­to­ji. U po­li­ti­ci je iz­ra­zi­to ma­lig­no po­na­ša­nje i ono ka­da po­li­ti­čar zna da la­že, ali to zna­ju i oni ko­ji­ma on go­vo­ri. Trum­pov glas­no­go­vor­nik Se­an Spi­cer znao je da la­že u tre­nut­ku ka­da je no­vi­na­ri­ma da­vao la­že po­dat­ke o bro­ju lju­di ko­ji su bi­li na pred­sjed­ni­ko­voj ina­ugu­ra­ci­ji. I no­vi­na­ri su u tre­nut­ku ka­da je Spi­cer to iz­re­kao zna­li da je to laž, što su i obja­vi­li. No Trump je ti­me pos­lao po­ru­ku o svo­joj mo­ći, o to­me da se on tak­vim la­ži­ma mo­že ko­ris­ti­ti i da mu nit­ko ni­šta ne mo­že za­to što je on bog i ba­ti­na, moć­ni pred­sjed­nik svjet­ske ve­le­si­le. No­vi­na­ri­ma je u opi­su pos­la da ot­kri­va­ju la­žu li po­li­ti­ča­ri i da ih zbog to­ga pro­zi­va­ju da mo­ra­ju da­ti os­tav­ku jer su uhva­će­ni u la­ži­ma. No­vi­na­ri su u pr­vih 36 da­na nje­go­va man­da­ta po­bro­ji­li toč­no sto­ti­nu la­ži ovo­ga ti­pa. I ni­kom ni­šta. Trump kao da se po­igra­vao i s no­vi­na­ri­ma i s jav­noš­ću i po­ku­ša­vao i jed­ni­ma i dru­gi­ma po­ka­za­ti ko­li­ko je iz­nad njih i ko­li­ko je mo­ći u nje­go­vim ru­ka­ma. Na­kon što je biv­ši di­rek­tor FBI-ja Ja­mes Co­mey svje­do­čio u Se­na­tu o ve­za­ma Trum­po­vih lju­di s Ru­si­jom i o pri­tis­ci­ma na nje­ga, Trump je pos­ta­vio na­ci­ju pred vr­lo ve­li­ku di­le­mu. Re­kao je da Co­mey la­že i da baš ni­šta ni­je bi­lo ona­ko ka­ko je on ka­zao se­na­to­ri­ma. U zra­ku je os­ta­lo leb­dje­ti pi­ta­nje: “Tko la­že?” Trump se vje­ro­jat­no po­put do­bro za­bav­lje­nog Me­fis­ta smi­je či­nje­ni­ci da on za­pra­vo ni­šta ne mo­ra do­ka­zi­va­ti, ali ovi dru­gi i te ka­ko se mo­ra­ju po­tru­di­ti i na­mu­či­ti da bi do­ku­men­ti­ra­no do­ka­za­li da pred­sjed­nik la­že. U ovoj si­tu­aci­ji on je taj ko­ji se lu­ka­vo smje­ška i gle­da ka­ko se plebs ko­pr­ca u po­ku­ša­ji­ma da do­ka­že la­ži. Ima to­ga i na do­ma­ćoj sce­ni, ali nit­ko od na­ših ama­te­ra ni­je se us­pio pri­bli­ži­ti ve­li­kom me­š­tru. Već mje­se­ci­ma vi­di­mo da Vr­do­ljak la­že jer je uvi­jek, dok je po­bi­jao gla­si­ne, gle­dao u ne­ki me­đu­pros­tor iz­me­đu se­be i ka­me­re. I ka­da je u to­me uhva­ćen, on je po­put dje­te­ta po­bje­gao na no­ga­ma okra­ća­lim od la­ži. “Ka­kav ama­ter”, re­kao bi Trump.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.