Ona je maj­ka sa­daš­njeg emi­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Še­ika Mo­za bint Na­ser el-Mis­ned, kom­bi­ni­ra­ju­ći iz­u­zet­nu lje­po­tu s in­te­lek­tom, osi­gu­ra­la je se­bi mjes­to u kru­gu naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di svi­je­ta. Nje­zin su­prug, biv­ši ka­tar­ski emir, še­ik Ha­mad bin Kha­li­fa el-Ta­ni je imao tri su­pru­ge, ali za nje­ga je pos­to­ja­la sa­mo ona. Nji­hov sin Ta­mim, iako ni­je pr­vo­ro­đe­ni emi­rov sin, pro­gla­šen za pres­to­lo­na­s­ljed­ni­ka, od­nos­no za sa­daš­njeg emi­ra.

Li­je­pa emi­ro­va su­pru­ga uži­va u raz­go­vo­ru s bri­tan­skim prin­com Fi­li­pom (go­re); sa su­pru­gom, biv­šim emrom, na­kon što je Ka­tar dobio SP u no­go­me­tu 2022. go­di­ne (des­no)

Svo­jim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma iz­a­zi­va­la je mod­ne kri­ti­ča­re, spret­no je kom­bi­ni­ra­la mo­der­no do­ba s is­lam­skom tra­di­ci­jom

PA, DPA/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.