Su­sret kla­pa, ves­lač­ka re­ga­ta, dje­čji zbo­ro­vi...

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

17. 6. - su­bo­ta - „ŠETNJA KROZ PO­VI­JEST“I KONCERT KATJE BUDIMČIĆ I ANTONIA KRIŠTOFIĆA - Ins­ta­la­ci­ja tra­di­cij­skih bar­ki Ja­dra­na „Je­dra Ja­za“Lu­ci­ana Ke­be­ra i po­dvod­na iz­lož­ba sli­ka „Umjet­nost pod vo­dom“Ne­na­da Pe­tro­nia, u Ja­zu - „Šetnja kroz po­vi­jest“i Dan „otvo­re­nih vra­ta“u Gor­njem gra­du, u 18:00 h - Iz­lož­ba „Tur­ski brod u Tur­skoj ku­ći“auto­ra Lu­ci­ana Ke­be­ra, u 18:00 h - In­ter­pre­ta­ci­ja ba­šti­ne kroz baj­ke i le­gen­de o Ba­kru, u 19:00 h - Struč­no vo­đe­nje po Sta­rom gra­du, u 20:00 h i 21:00 h - Sve­ča­no otvo­re­nje Mar­ga­re­ti­nog le­ta is­pred Ka­šte­la, u 22:00 h - Koncert Katje Budimčić i Antonia Krištofića uz prat­nju Vla­di­mi­ra Ba­bi­na, is­pred Ka­šte­la, u 22:30 h 18. 6. - ne­dje­lja – OTVO­RE­NJE IZ­LOŽ­BE „IZ PRIRODE“- Iz­lož­ba Zo­je Pe­tro­vić i Ive Zgo­di­ća “Iz prirode” u ga­le­ri­ji „Pa­ulić“, u 20:00 h 19. 6. - po­ne­dje­ljak – PLESANA PREDSTAVA „ALICE IN WONDERLAND“by DANCE QUEEN Ples­na predstava u iz­ved­bi „Dance Queen“iz Kra­lje­vi­ce, na Ža­lu ri­ba­ra, u 20:00 h 21. 6. – sri­je­da – VE­ČER MLADIH - Ve­čer mladih „Po­ka­ži ča umeš“u or­ga­ni­za­ci­ji KUU Sk­lad, na Ža­lu ri­ba­ra, u 19:00 h 23.06. – pe­tak – 9. SU­SRET KLA­PA - Su­sret kla­pa uz obi­lje­ža­va­nje 20. go­di­na pos­to­ja­nja kla­pe „Škr­lje­vo“u or­ga­ni­za­ci­ji kla­pe „Škr­lje­vo”, na igra­li­štu is­pred do­ma kul­tu­re Škr­lje­vo, u 20:30 h 24. 6. – su­bo­ta – KVARNERSKA VES­LAČ­KA RE­GA­TA - Kvarnerska ves­lač­ka re­ga­ta u Ba­kar­skom za­lje­vu, u 10:00 h - Otvo­re­nje iz­lož­be Iva­na Va­lu­še­ka “Skul­p­tu­re”, u Ga­le­ri­ji „Pa­ulić“, u 20:00 h 25. 6. – ne­dje­lja – „RASPJEVANI ŽAL“- Li­kov­na ra­di­oni­ca u or­ga­ni­za­ci­ji Druš­tvo „Na­ša dje­ca“Ba­kar i su­sret dje­čjih zbo­ro­va u or­ga­ni­za­ci­ji „Pra­put­njar­skih Sla­vi­ća“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 19:00 h 29. 6. – če­t­vr­tak – PREDSTAVLJANJE SLIKOVNICE „CUKAR I KAFE“- Predstavljanje slikovnice Jo­si­pa Lu­ze­ra „Cukar i kafe“, u or­ga­ni­za­ci­ji Grad­ske knjiž­ni­ce Ba­kar, u Grad­skom vr­tu, u 19:30 h 30. 6. – pe­tak – PREDSTAVA „RIBAR PALUNKO I NJE­GO­VA ŽE­NA“I „METIS KOŠARKAŠKA NOĆ“UZ „KOKTELSE“- Predstava u iz­ved­bi Ka­za­liš­ne dru­ži­ne „Iva­na Br­lić Ma­žu­ra­nić“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h - Fe­šta uz nas­tup gru­pe „Kok­tel­si“u or­ga­ni­za­ci­ji KK Škr­lje­vo, is­pred Do­ma kul­tu­re na Škr­lje­vu, u 21:00 h 1. 7. – su­bo­ta – KONCERT KLA­PE „RIŠPET“- Koncert kla­pe “Rišpet“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h (ulaz­ni­ca 40 ku­na) 7. 7. – pe­tak – KUL­TUR­NO-FOLKLORNO PUTOVANJE „PO STAZA NA­ŠIH STA­RIH“I „BIS FEST“- Pre­da­va­nje „Po staza na­ših sta­rih“u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­ge Gra­diš­ćan­skih Hr­va­ta u Do­mu kul­tu­re „Ma­ti­ja Ma­žić“Ba­kar, u 17:00 h - Po­vor­ka po Ba­kru od Ma­saryko­ve oba­le do Ža­la ri­ba­ra, u 19:30 h - Fes­ti­val „Ba­kar i se­re­na­de“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 20:00 h (ulaz­ni­ca 20 ku­na) 8. 7. – su­bo­ta – PLES­NA VE­ČER „BA­KAR PLEŠE“- Otvo­re­nje iz­lož­be Iva­na Pa­uli­ća “Po(ka)zi­va­nja”, u Ga­le­ri­ji „Pa­ulić“, u 20:00 h - Ples­na ve­čer „Ba­kar pleše“, u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­ge „La Bam­ba“na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h 9. 7. – ne­dje­lja - PREDSTAVA „KALAFAT, PAPAGALO I BATANA” Mu­zič­ka što­ri­ja u iz­ved­bi An­sam­bla In­ter­me­zzo Ri­je­ka, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h 13. 7. – če­t­vr­tak - MARGARETINA - KONCERT JOSA BUTORCA - Kon­ce­le­bri­ra­na mi­sa u 10:30 h (pre­dvo­di vlč. Mar­ko Ša­rić) i sve­ča­na pje­va­na mi­sa u cr­k­vi sv. Mar­ga­re­te u 18:30 h - Ra­di­oni­ca fo­to­gra­fi­je Mi­ljen­ka Še­gu­lje, u Do­mu kul­tu­re „Ma­ti­ja Ma­žić“Ba­kar, u 14:00 h Pre­da­va­nje „Kon­ka­te­dra­la sve­tog An­dri­je apos­to­la u Ba­kru“, pre­da­va­či: Jo­sip Lu­zer i Dmi­try Che­go­da­ev, u Grad­skoj knjiž­ni­ci Ba­kar, u 19:30 h - Skup­na iz­lož­ba fo­to­gra­fa „Đir po Ba­kru“, u cr­k­vi sv. Mar­ga­re­te, u 20:30 h - Koncert Josa Butorca, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h 14. 7. – pe­tak – KONCERT LIMENE GLAZ­BE „LOBOR“- Koncert limene glaz­be „Lobor“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h 15. 7. – su­bo­ta – „POMORSKA BITKA“I KONCERT IVA­NA ZAKA - Po­hod na Ri­s­njak sa Gor­njeg Je­le­nja, u or­ga­ni­za­ci­ji PD Ba­kar, u 08:00 h - Mar­ga­re­tin sa­jam, u 17:00 h - Sve­ča­ni mi­mo­hod po­vi­jes­nih pos­troj­bi Hr­vat­ske voj­ske, u 21:00 h - Par­ty na Bu­ko­vu, u 22:00 h - Re­kons­truk­ci­ja po­vi­jes­ne Po­mor­ske bit­ke i va­tro­met, u 22:30 h - Fe­šta uz Iva­na Zaka i gru­pu Po­int, u 23:00 h 22. 7. – su­bo­ta – VE­ČER KLA­PA „KLA­PE, MORE I NA­ŠE ČA“- Skup­na iz­lož­ba “Im­pre­si­je iz Ki­ne” Bo­ris Ro­ce, Snje­ža­na Po­kos-Vu­jec, Da­ni­je­la Pi­ču­ljan, u Ga­le­ri­ji „Pa­ulić“, u 20:00 h - Ve­čer kla­pa uz poz­na­te iz­vo­đa­če na­še­ga kra­ja, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:00 h 23. 7. – ne­dje­lja – KAZALIŠNA PREDSTAVA „HETERO PARADA” - Ko­me­di­ja „Hetero parada“u iz­ved­bi RI Te­atra, is­pred Do­ma kul­tu­re „Ma­ri­ja Ma­žić“Ba­kar, u 21:00 h (ulaz­ni­ca 20 kn) 28.7. – pe­tak – „NAPRIJEDOVA NOĆ“- Fe­šta u or­ga­ni­za­ci­ji NK Na­pri­jed, na no­go­met­nom igra­li­štu Lo­nja na Hre­lji­nu, u 21:00 h 29. 7. – su­bo­ta – „BAKARSKI SU­SRE­TI“, COOKING SHOW I KONCERT „BEGINA“- Na­tje­ca­nje eki­pa, na Ža­lu ri­ba­ra, u 18:00 h - Cooking show, na Ža­lu ri­ba­ra, u 21:30 h - Koncert „Begina“i fe­šta uz nas­tup gru­pe „Po­int“, na Ža­lu ri­ba­ra, u 23:00 h

VA­TRO­MET Broj­ne po­sje­ti­te­lje či­ji broj ras­te iz go­di­ne u go­di­nu op­či­nja­va bo­ga­ti pro­gram ko­ji uklju­ču­je i atrak­tiv­ni va­tro­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.