Pro­ži­vi­te i vi obra­nu Ja­dra­na od Mle­ča­na

U Ba­kar­skom za­lje­vu vo­di se pra­va bitka za­či­nje­na stvar­nim puc­nje­vi­ma to­po­va

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ova vjer­na re­kons­truk­ci­ja auten­tič­nih zbi­va­nja je­dins­tve­ni je po­vi­jes­ni spek­takl na ovim po­dru­čji­ma

U sklo­pu Mar­ga­re­ti­nog le­ta odra­ža­va se spek­ta­ku­lar­na „Pomorska bitka“ko­ja se odr­ža­va po­vo­dom pros­la­ve da­na Gra­da Ba­kra i to uvi­jek u su­bo­tu bli­žu 13. sr­p­nju. Ri­ječ je o re­kons­truk­ci­ji jed­nog po­vi­jes­nog po­mor­skog na­pa­da, ka­da su Mle­ča­ni da­le­ke 1616. go­di­ne po po­s­ljed­nji pu­ta po­ku­ša­li osvo­ji­ti Ba­kar. Uz po­moć sta­rih je­dre­nja­ka i spe­ci­jal­nih pi­ro­teh­nič­kih efe­ka­ta oži­vje­li smo spo­me­nu­ti na­pad ka­ko bi vam do­ča­ra­li ba­rem dio ugo­đa­ja iz spo­me­nu­te bit­ke i pru­ži­li vam ne­za­bo­ra­van audio-vi­zu­al­ni do­živ­ljaj. U ve­čer­njim sa­ti­ma oko 22:00 h u Ba­kar­skom za­lje­vu vo­di se pra­va bitka za­či­nje­na stvar­nim puc­nje­vi­ma to­po­va i ve­li­kim va­tro­me­tom. Ova vjer­na re­kons­truk­ci­ja auten­tič­nih zbi­va­nja je­dins­tve­ni je po­vi­jes­ni spek­takl na ovim po­dru­čji­ma, pa uko­li­ko po­že­li­te osje­ti­ti oživ­lje­ni duh proš­los­ti u sta­rom drev­nom gra­du, sva­ka­ko taj dan na­vra­ti­te u Ba­kar, za­si­gur­no ne­će­te po­ža­li­ti…

Uz po­moć sta­rih je­dre­nja­ka i spe­ci­jal­nih pi­ro­teh­nič­kih efe­ka­ta oži­vje­li su bit­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.