Ro­bus­ni i pros­tra­ni če­ški "me­do" za avan­tu­ris­tič­ke obi­te­lji i pus­to­lo­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ko­di­aq, no­vi Ško­din SUV ro­bus­tan je po­put med­vje­da pa se nje­go­vo ime ko­je je dobio upra­vo pre­ma alja­škom mr­kom med­vje­du Ko­di­ja­ku či­ni sa­svim po­go­đe­nim Ve­li­ki te­re­nac du­ga­čak 470 cm ide­alan je za obi­te­lji ko­je ci­je­ne pros­tra­nost (do­pla­ta za 7 sje­da­la 5900 ku­na), a nu­di čak 720 l prt­ljaž­ni­ka u os­nov­noj ver­zi­ji s 5 sje­da­la (mak­si­mal­nih 2065 l, mi­ni­mal­no 270 l sa 7 sje­da­la). Da­ka­ko, prik­la­dan je i za avan­tu­ris­te ko­ji uz kom­for­nu vož­nju na asfal­tu vo­le i ma­ka­dam­ske pu­te­ve bu­du­ći da se Ko­di­aq nu­di i uz stal­ni 4x4 po­gon na sve ko­ta­če. Osim 6-stu­panj­skog ruč­nog mje­nja­ča u po­nu­di su i DSG auto­ma­ti­ci sa 6 ili 7 stup­nje­va. Ko­di­aq do­la­zi s či­ta­vim ni­zom si­gur­nos­nih sus­ta­va i sus­ta­va po­mo­ći vo­za­ču, pa uz adap­tiv­ni tem­po­mat i sus­ta­ve ve­za­ne uz nje­ga prak­tič­ki se mo­že vo­zi­ti po­lu­auto­nom­no. Do­la­zi uz dva TDI (150 i 190 KS) i tri TSI mo­to­ra (125, 150 I 180 KS). Po­čet­na ci­je­na Ko­di­aqa je 176.477 ku­na za ben­zin­ski 1,4 TSI sa 125 KS, 6-br­zin­skim ruč­nim mje­nja­čem i pred­njim po­go­nom. Po­čet­ni 2.0 TDI di­ze­laš s pred­njim po­go­nom i DSG7 auto­ma­ti­kom sto­ji 236.184 ku­ne, a s is­tim mo­to­rom ali ma­nu­al­nim 6-br­zin­skim mje­nja­čem i 4x4 po­go­nom sto­ji 238.519 ku­na.

I muž­nju pa­ških ova­ca i bra­nje mas­li­na sa sta­rih sta­ba­la obi­telj Vi­das obav­lja ruč­no Na sva­ki ko­lut si­ra uti­sku­je se oz­na­ka II-94 ko­ju im je dao car Fra­njo Jo­is­pa I.

Za sve uvje­te Prik­la­dan je i za avan­tu­ris­te ko­ji uz kom­for­nu vož­nju na asfal­tu vo­le i ma­ka­dam­ske pu­te­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.