Sam u sla­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

M. MCCONAUGHEY: Kad pos­ta­neš sla­van, su­sre­ti s ne­poz­na­tim, obič­nim lju­di­ma sve su rje­đi, a upra­vo od nez­na­na­ca glu­mac mo­že naj­vi­še na­uči­ti Tek­sa­ški oska­ro­vac jed­na je od naj­ve­ćih film­skih zvi­jez­da da­naš­nji­ce CA/IPA/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.