BADco is­tra­žu­je okret kao ele­ment kre­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

ZAGREB Od 16. do 17. lip­nja u su­or­ga­ni­za­ci­ji ko­lek­ti­va BADco. u Ton­skoj dvo­ra­ni HNK, klu­bu Bo­ok­sa i Cen­tru za kul­tu­ru No­vi Zagreb odr­žat će se me­đu­na­rod­ni sim­po­zij či­ja je te­ma okret kao ele­ment kre­ta­nja, a su­dje­lu­ju • stra­ni i do­ma­ći umjet­ni­ci. (mz)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.