An­đa Ma­rić, uz Lu­ku Pa­ljet­ka, kre­nu­la u avan­tu­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Una­toč bo­les­ti, An­đa Ma­rić ak­tiv­ni­ja je no ikad – sprem­na je iz­da­ti no­vu knji­gu te naj­av­lju­je po­vra­tak svog blo­ga Na­kon knji­ge za dje­cu “Afra”, ko­ju oče­ku­je tre­će iz­da­nje, spi­sa­te­lji­ca An­đa Ma­rić kre­nu­la je u no­vu avan­tu­ru uz po­moć knji­žev­ni­ka Lu­ke Pa­ljet­ka. – Lu­ku Pa­ljet­ka upoz­na­la sam la­ni, spri­ja­te­lji­li smo se na fes­ti­va­lu Ja­me­sa Joycea u Pu­li i li­je­po se dru­ži­li. Za­mo­li­la sam ga da pro­či­ta ru­ko­pis mog no­vog ro­ma­na i on je to uči­nio. Čak mi je vra­tio ru­ko­pis is­prav­ljen i lek­to­ri­ran. Sa­mo sam od nje­ga tra­ži­la da ga pro­či­ta, no on mi je dao mno­go do­bro­na­mjer­nih sa­vje­ta – rek­la je An­đa te nas­ta­vi­la: – Knji­ga rad­nog nas­lo­va “Taj­na Zmaj­skog mos­ta” tre­nu­tač­no je na či­ta­nju kod ured­ni­ce jed­ne iz­da­vač­ke ku­će. To je po­vi­jes­no-fik­tiv­ni ro­man za ti­nej­dže­re o Zmaj­skom mos­tu u Ljub­lja­ni po­kraj ko­jeg sam ne­ka­da ži­vje­la. Ni­sam mo­gla vje­ro­va­ti da još nit­ko ni­je na­pi­sao i obja­vio le­gen­du o nje­mu – go­vo­ri An­đa. Spo­me­nu­la je da je za­do­volj­na pro­da­jom ak­tu­al­nog dje­čjeg ro­ma­na “Afra” te naj­a­vi­la da se vra­ća svo­joj naj­ve­ćoj lju­ba­vi – pi­sa­nju blo­go­va na Blog­bus­te­ru.(is)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.