Ne­ve­na i Mak Vej­zo­vić pros­la­vi­li pr­vu go­diš­nji­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ah)

Ovog lip­nja mno­gi­ma iz jav­nog ži­vo­ta zvo­ne svad­be­na zvo­na. Ne­ki su već iz­rek­li svo­je za­vje­te, ne­ki će to tek uči­ni­ti. Ka­pe­tan Di­na­ma Do­ma­goj An­to­lić (26) i eko­no­mis­ti­ca Ma­te­ja Mi­tro­vić pro­tek­log vi­ken­da vjen­ča­li su se u cr­k­vi Uz­ne­se­nja Dje­vi­ce Ma­ri­je u za­gre­bač­kom Ste­njev­cu. An­to­li­ću je kum bio naj­bo­lji pri­ja­telj Ma­tej Ba­ga­rić, s ko­jim je išao u Di­na­mo­vu ško­lu i pot­pi­sao pr­vi ugo­vor za Di­na­mo. Me­đu uzva­ni­ci­ma bi­li su i broj­ni An­to­li­će­vi ko­le­ge po­put Le­onar­da Me­sa­ri­ća, Ma­ri­ja Ši­tu­ma, An­dre­ja Kra­ma­ri­ća, Pe­tra Sto­ja­no­vi­ća, Do­ma­go­ja Pa­vi­či­ća, Iva­na Fi­oli­ća, To­mis­la­va Mi­ku­li­ća i An­te Ru­ka­vi­ne. Ve­se­la svad­be­na za­ba­va odr­ža­na je u Golf & Co­un­try Clu­bu.

Ne­poz­na­ta des­ti­na­ci­ja

Za­vje­te lju­ba­vi ovog su vi­ken­da iz­mi­je­ni­li i biv­ša Miss Hr­vat­ske Ma­ja Cvjet­ko­vić (31) i po­du­zet­nik, ho­te­li­jer An­dri­ja Ke­vić (50). Par se vjen­čao na oto­ku Mur­te­ru, a Ma­ji­na ku­ma bi­la je mod­na blo­ge­ri­ca Mag­da­le­na Ba­le­no­vić. Vjen­ča­nje su po­seb­no uljep­ša­le mla­den­ki­ne pri­ja­te­lji­ce Iva Jer­ko­vić i An­tea Ko­džo­man. Su­pruž­ni­ci će ovo lje­to pos­ta­ti ro­di­te­lji dje­voj­či­ce Vi­te. U ča­ri­ma brač­nog ži­vo­ta od­ne­dav­no uži­va i 26-go­diš­nja glu­mi­ca Mo­ni­ka Mi­haj­lo­vić, ko­ja se pri­je mje­sec da­na uda­la za 12 go­di­na sta­ri­jeg du­go­go­diš­njeg part­ne­ra, prav­ni­ka i glaz­be­ni­ka Se­ada Ber­be­ro­vi­ća. Sa svo­jim gos­ti­ma sla­vi­li su u Bi­opar­ku Div­lje vo­de po­kraj Sa­mo­bo­ra ko­je je ona ot­kri­la dok je sni­ma­la se­ri­ju “Kud puk­lo da puk­lo”. – Pla­ni­ra­mo putovanje pred kraj ove ili po­čet­kom idu­će go­di­ne. Ne zna­mo ka­mo bi­smo iš­li, ali smis­lit će­mo ne­što li­je­po – ot­kri­la je zvi­jez­da pred­sta­ve “Še­grt Hla­pić”.

Va­tre­ni pred ol­ta­rom

Sre­di­nom lip­nja, na­kon če­ti­ri go­di­ne lju­ba­vi, u brač­nu lu­ku uplo­vit će i hr­vat­ski no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Do­ma­goj Vi­da (28) te biv­ša Kra­lji­ca Hr­vat­ske Iva­na Gu­gić. Par pri­pre­ma ve­li­ku sve­ča­nost u Is­tri, a naj­važ­ni­ji uzva­nik bit će nji­hov sin Da­vid, ko­jeg su do­bi­li pri­je ne­što ma­nje od dvi­je go­di­ne. – Da­vid je unio neo­pi­si­vu ko­li­či­nu lju­ba­vi i sre­će u naš dom. Do­ma­goj i ja još smo po­ve­za­ni­ji ot­ka­ko je on u na­šem ži­vo­tu. Osje­ća­mo se smi­re­ni­je i bo­lje smo oso­be – iz­ja­vi­la je Iva­na. Iva­na je vjen­ča­nje or­ga­ni­zi­ra­la iz Ukra­ji­ne, gdje nji­ho­va ma­la obi­telj ži­vi jer 28-go­diš­nji spor­taš igra za Di­na­mo Ki­jev. Je­dan od ključ­nih igra­ča obra­ne hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je i nje­go­va oda­bra­ni­ca ne kri­ju da bi že­lje­li ima­ti još dje­ce. Još je­dan no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac sa svo­jom će oda­bra­ni­com iz­mi­je­ni­ti za­vje­te vječ­ne lju­ba­vi. Ma­teo Ko­va­čić (23) vjen­čat će se sa za­ruč­ni­com Iza­bel An­dri­ja­nić, s ko­jom je u ve­zi se­dam go­di­na, u cr­k­vi u Se­svet­skim Se­li­ma u ko­joj su se kao sred­njo­škol­ci i za­lju­bi­li.

Te­le­vi­zij­ska vo­di­te­lji­ca Ne­ve­na Ren­de­li Vej­zo­vić i nje­zin su­prug, sni­ma­telj Mak Vej­zo­vić, pros­la­vi­li su pr­vu go­diš­nji­cu bra­ka. Naj­ljep­še da­ro­ve tek tre­ba­ju do­bi­ti, a to su nji­ho­ve dvi­je kćer­ki­ce. - Ova­ko je ne­ka­ko po­čeo naj­ljep­ši dan u na­šem ži­vo­tu pri­je go­di­nu da­na - na­pi­sa­la je vo­di­te­lji­ca is­pod fo­to­gra­fi­je s vjen­ča­nja.

No­vo­pe­če­ni mla­den­ci Ka­pe­tan Di­na­ma Do­ma­goj An­to­lić i Ma­te­ja Mi­tro­vić pro­tek­log su se vi­ken­da zak­le­li na vječ­nu lju­bav u Za­gre­bu

Za­nos­na trud­ni­ca Iako je u 7. mje­se­cu trud­no­će, Ma­ja Cvjet­ko­vić iz­gle­da­la je za­nos­no u vjen­ča­ni­ci

Or­ga­ni­za­ci­ja iz Ukra­ji­ne Do­ma­goj Vi­da i Iva­na Gu­gić vjen­čat će se u Is­tri, a naj­dra­ži gost bit će im sin­čić

Slje­de­ći na re­du No­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Ma­teo Ko­va­čić vjen­čat će se sa svo­jom Iza­bel An­dri­ja­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.