Amal i Clo­oneyja za­tr­pa­li dje­čjim pe­le­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Na­kon što je proš­li tje­dan ro­di­la bli­zan­ce El­lu i Alexan­de­ra, sret­noj ma­mi Amal Clo­oney ne pres­ta­ju sti­za­ti čes­tit­ke i da­ro­vi. Ran­de Ger­ber, su­prug slav­ne ma­ne­ken­ke Cin­dy Crawford i pri­ja­telj Ge­or­gea Clo­oneyja, iz­ne­na­dio je par is­po­ru­kom go­le­me ko­li­či­ne pe­le­na. Ran­de je obja­vio vi­de­oza­pis u ko­jem u tvrt­ku Ca­sa­mi­gos Tequ­ila, ko­ja je ina­če nje­go­vo i Ge­or­ge­ovo vlas­niš­tvo, do­vo­zi ve­li­ku ku­ti­ju pe­le­na s nat­pi­som “po­seb­na dos­ta­va”.

U iš­če­ki­va­nju Na­kon us­pje­ha Afre, An­đa Ma­rić naj­a­vi­la je no­vu knji­gu – po­vi­jes­no­fik­tiv­ni ro­man za ti­nej­dže­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.