Pre­mi­um mo­del s VW-ovim zna­kom

Poz­li li ti­je­kom vož­nje vo­za­ču ove pre­mi­um li­mu­zi­ne, Vol­k­swa­gen Ar­te­on sam će us­po­ri­ti te skre­nu­ti u spo­ri pro­met­ni trak, gdje će se i za­us­ta­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - San­dra Mi­kul­čić

Nje­mač­ki no­vi­tet u pro­da­ju će go­di­nu da­na na­kon ga­še­nja Pha­eto­na, a VW s njim u pre­mi­um seg­men­tu nu­di li­mu­zi­nu po po­volj­ni­joj ci­je­ni Po­čet­nih 305.737 ku­na za auto­mo­bil s Vol­k­swa­ge­no­vim zna­kom - ko­li­ko god mo­de­li sa zna­kom poz­na­te nje­mač­ke mar­ke bi­li ci­je­nje­ni na na­šem tr­ži­štu - iz­nos je ko­ji će ne­ke od­bi­ti od Ar­te­ona. No, 305.737 ku­na za pre­mi­um ku­pe li­mu­zi­nu, s dru­ge stra­ne, pri­lič­no je za­nim­lji­va po­nu­da. Ar­te­on, na­ime, ni­je kla­si­čan Vol­k­swa­gen. Nje­mač­ki no­vi­tet ko­rak je u svi­jet luk­suz­nih auto­mo­bi­la, a u pro­da­ju u Hr­vat­skoj kre­će go­di­nu da­na na­kon što se pres­tao pro­izvo­di­ti Pha­eton, mo­del s ko­jim je VW ta­ko­đer ‘pu­cao’ na pre­mi­um kup­ce. Sa­da, me­đu­tim, otvo­re­no ka­že ka­ko vo­za­či­ma želj­ni­ma pre­mi­um li­mu­zi­ne upra­vo ta­kav mo­del že­le po­nu­di­ti, ali po ci­je­ni pri­hvat­lji­vi­joj od one kod pre­mi­um mar­ki. Dak­le, plan je dio ku­pa­ca odvu­ći od Au­di­ja, BMW-a i Mer­ce­de­sa, i to onaj dio ko­ji­ma je od znač­ke na ‘no­su’ auto­mo­bi­la važ­ni­je što kon­kre­tan auto­mo­bil nu­di.

Ben­zin­skih 280 ko­nja

A Vol­k­swa­gen Ar­te­on nu­di dos­ta to­ga. Kom­bi­ni­ra ele­gan­tan di­zajn, kva­li­te­tu ma­te­ri­ja­la i iz­ra­de, učin­ko­vi­te i snaž­ne mo­to­re te in­te­li­gent­nu teh­no­lo­gi­ju. Kad je ri­ječ o mo­to­ri­za­ci­ji, na tr­ži­šte kre­će u dvi­je iz­ved­be: TSI s ben­zin­skih 280 konj­skih sna­ga i TDI di­ze­laš od 150 ko­nja. Oba su mo­to­ra stan­dard­no upa­re­na s DSG auto­mat­skim mje­nja­čem s dvos­tru­kom spoj­kom, a sna­žan ben­zi­nac ima i 4Mo­ti­on po­gon na sve ko­ta­če. Ta­kav Ar­te­on - 2,0 TSI 4Mo­ti­on DSG Ele­gan­ce - sto­ji 385.075 ku­na. S još bo­ga­ti­jom R-Li­ne opre­mom (na­mi­je­nje­noj kli­jen­te­li sport­skih sklo­nos­ti) ci­je­na mu je 420.482 ku­ne. S ob­zi­rom na ben­zin­sku er­ge­lu, mo­že­mo za­klju­či­ti da se sport­ska ka­riz­ma Ar­te­ona ne kri­je sa­mo u atrak­tiv­nim - ugla­đe­nim, ali i vr­lo di­na­mič­nim - li­ni­ja­ma, već će di­na­mi­kom odu­še­vi­ti i na ces­ti. Ono što mu se ta­ko­đer ne mo­že po­re­ći iz­da­šan je pros­tor ko­ji nu­di u unu­traš­njos­ti. Na sje­da­li­ma se ugod­no mo­gu smjes­ti­ti i nat­pro­sječ­no vi­so­ke oso­be, a to vri­je­di ka­ko za pred­nja, ta­ko i za straž­nja sje­da­la. Pros­to­ra za no­ge ni­ko­me ne­će manj­ka­ti. Prt­ljaž­nik za­prem­ni­ne 563 li­tre ta­ko­đer je im­pre­si­van, a pros­tor za prt­lja­gu mo­že se po­ve­ća­ti do 1557 li­ta­ra. Ar­te­on paž­nju pli­je­ni i opre­mom, jer do­no­si he­ad-up pri­kaz bit­nih po­da­ta­ka te di­gi­ta­li­zi­ra­ni pri­kaz ins­tru­me­na­ta i ko­man­di. Ac­ti­ve In­fo Dis­play, na­ime, po­dra­zu­mi­je­va mo­guć­nost da vo­zač mi­je­nja pri­kaz ins­tru­ment­ne plo­če, pri­la­go­đa­va­ju­ći tip i ve­li­či­nu po­je­di­nih ele­me­na­ta. Pre­mi­um Vol­k­swa­gen ima i no­vi Dis­co­ver Pro in­fo­ta­in­ment sis­tem s 9,2-in­č­nim ekra­nom i kon­tro­lom pu­tem ges­ti.

Pri­la­go­đa­va se ogra­ni­če­nju

Ar­te­ono­vi ino­va­tiv­ni sus­ta­vi pot­po­re vo­za­ču uk­la­pa­ju se u uku­pan kon­cept. To naj­bo­lje ilus­tri­ra­ju tri no­ve teh­no­lo­gi­je. Po­s­ljed­nja ge­ne­ra­ci­ja sus­ta­va Adap­ti­ve Cru­ise Con­trol (ACC) u ob­zir uzi­ma ogra­ni­če­nje br­zi­ne i in­for­ma­ci­je o ces­ti te auto­mat­ski pri­la­go­đa­va br­zi­nu vož­nje. Za­hva­lju­ju­ći na­vi­ga­cij­skom sis­te­mu i po­da­ci­ma o pro­met­ni­ci, no­va di­na­mič­na svje­tla na vri­je­me se pri­pre­me i osvi­je­tle dio za­vo­ji­te ces­te i pri­je ne­go vo­zač skre­ne na nje­ga. Dru­ga ge­ne­ra­ci­ja sus­ta­va po­mo­ći u nu­ždi re­agi­ra ako vo­zač iz zdrav­s­tve­nog raz­lo­ga pos­ta­ne nes­po­so­ban za vož­nju. Ne sa­mo da us­po­ri auto­mo­bil, već ga skre­ne u spo­ri pro­met­ni trak. Po­nu­da do­dat­ne opre­me uklju­ču­je i pa­no­ram­ski stak­le­ni krov, tro­zon­ski auto­mat­ski kli­ma-ure­đaj, funk­ci­ju ma­sa­že na pred­njim sje­da­li­ma, gri­ja­no ko­lo uprav­lja­ča, sje­da­la pre­svu­če­na dvo­boj­nom nap­pa ko­žom. Mo­del po­zi­ci­oni­ran iz­nad Pa­ssa­ta do­la­zi iz nje­mač­ke tvor­ni­ce u Em­de­nu.

Kom­bi­ni­ra ugla­đen di­zajn, voz­nu di­na­mi­ku i na­pred­ne teh­no­lo­gi­je

Ar­te­on je iz­ra­đen na Mo­du­lar Tran­sver­se Ma­trix (MQB) plat­for­mi s 284,1 cm raz­ma­ka me­đu oso­vi­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.