Ve­li­ka ljet­na ak­ci­ja do­no­si 30% po­pus­ta na di­je­lo­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (sm)

Auto Kre­šo pri­pre­mio je ve­li­ku ak­ci­ju s čak 30% po­pus­ta na di­je­lo­ve. Ak­ci­ja se od­no­si na di­je­lo­ve za auto­mo­bi­le, sku­te­re i mo­to­cik­le. Vri­je­di za sve di­je­lo­ve iz re­dov­ne po­nu­de Auto Kre­še, od­mah sprem­ne za is­po­ru­ku, bez ob­zi­ra tre­ba­te li ulje, fil­tre, koč­ni­ce, aku­mu­la­to­re, ža­ru­lje, pum­pe vo­de ili pak re­me­nje, spoj­ke, hlad­nja­ke... Po­pust od 30% vri­je­di na sve obli­ke pla­ća­nja. Ova ak­ci­ja is­klju­ču­je os­ta­le ak­ci­je i po­god­nos­ti, ne od­no­si se na ro­bu na ne­to ci­je­ni, gu­me, ro­bu vanj­skih do­bav­lja­ča te OE di­je­lo­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.