No­vi pro­daj­no-ser­vis­ni cen­tar otva­ra se 2018.

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (sm)

Dvi­je go­di­ne od po­čet­ka pos­lo­va­nja no­vog ge­ne­ral­nog dis­tri­bu­te­ra Hyun­da­ija za hr­vat­sko tr­ži­šte, u go­di­ni u ko­joj Hyun­dai obi­lje­ža­va 50 go­di­na pos­to­ja­nja, tvrt­ka Hyun­dai Hr­vat­ska za­po­či­nje s iz­grad­njom bu­du­ćeg sje­di­šta i no­vog Hyun­dai pro­daj­no-ser­vis­nog cen­tra u Ljub­ljan­skoj ave­ni­ji 4 na za­gre­bač­kom Jan­ko­mi­ru. No­vi bi cen­tar na vi­še od 1000 če­tvor­nih me­ta­ra s ra­dom tre­bao po­če­ti u pro­lje­će 2018., a obu­hva­tit će ser­vis, pro­daj­ni sa­lon i edu­ka­cij­ski cen­tar. Hyun­dai Mo­tor Eu­ro­pe am­bi­ci­oz­no je obja­vio da do 2021. go­di­ne pla­ni­ra pos­ta­ti azij­ski auto­mo­bil­ski brand broj 1 u Eu­ro­pi. U skla­du s tim, do 2021. će eu­rop­skom tr­ži­štu pred­sta­vi­ti 30 no­vih mo­de­la, a na­gla­sak će bi­ti na SUV i eko­lo­škim mo­de­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.