Br­zi ser­vis kli­ma-ure­đa­ja već za 200 ku­na

Ser­vis uklju­ču­je pro­mje­nu ulja, do­da­va­nje pli­na i pre­gled fil­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić

Ci­je­na je kom­plet­nog ser­vi­sa kli­ma-ure­đa­ja, ko­ji tra­je oko po­la sa­ta, od 300 do 400 ku­na, a ovi­si i o ko­li­či­ni pli­na ko­ji tre­ba do­pu­ni­ti mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net Kli­ma-ure­đaj u auto­mo­bi­lu jed­ni ko­ris­te tek ne­ko­li­ko mje­se­ci u go­di­ni, dru­gi či­ta­vo vri­je­me. No, u ljet­nim je mje­se­ci­ma svi­ma sva­kod­nev­no u po­go­nu. Kad je ri­ječ o ula­sku u auto­mo­bil uza­vreo na sun­cu, kli­ma-ure­đaj spa­so­nos­no je rje­še­nje. No, čes­to ga uzi­ma­mo zdra­vo za go­to­vo, di­je­lom i zbog to­ga što ga u hlad­ni­jem di­je­lu go­di­ne ri­jet­ko ko­ris­ti­mo. Mno­gi vo­za­či ne obav­lja­ju re­do­vi­to ser­vi­si­ra­nje tog da­nas obvez­nog di­je­la auto­mo­bi­la. Kao i dru­ge sus­ta­ve u autu, i kli­ma-ure­đaj tre­ba re­do­vi­to pro­vje­ra­va­ti i ser­vi­si­ra­ti ka­ko ne bi ot­ka­zao. A to se, da­ka­ko, naj­češ­će do­ga­đa lje­ti - kad nam je naj­po­treb­ni­ji. Ser­vis kli­ma-ure­đa­ja tre­ba obav­lja­ti ba­rem sva­ke dvi­je go­di­ne, ako je sve u re­du s kli­ma­ti­za­cij­skim sus­ta­vom, a po po­tre­bi i češ­će.

Čiš­će­nje ven­ti­la­cij­skih ka­na­la

U re­do­van ser­vis kli­ma-ure­đa­ja spa­da čiš­će­nje ven­ti­la­cij­skih ka­na­la pri če­mu se kli­ma-ure­đaj spa­ja na po­se­ban stroj ko­ji iz sus­ta­va iz­vla­či pre­os­ta­li ra­s­hlad­ni plin i ulje. Za­tim se iz­vla­či vla­ga i pro­vje­ra­va ne­pro­pus­nost sus­ta­va te se po­tom u sus­tav vra­ća pro­čiš­ćen plin i ulje, a po po­tre­bi se vr­ši do­pu­na sus­ta­va no­vim pli­nom i uljem. Po po­tre­bi se pli­nu kod pu­nje­nja do­da­je i kon­tras­t­no sred­stvo ra­di olak­ša­ne de­tek­ci­je even­tu­al­nih ošte­će­nja i ot­kri­va­nja mo­gu­ćih mjes­ta cu­re­nja pli­na iz sus­ta­va. Ure­đaj do­da­je ono­li­ko pli­na i ulja ko­li­ko je tvor­nič­ki pro­pi­sa­no za odre­đen tip vo­zi­la jer je pra­vil­na ko­li­či­na pli­na i ulja ja­ko bit­na za is­pra­van rad sus­ta­va.

Fil­tar sto­ji od 70 do 100 kn

Vr­lo je važ­no iz­vr­ši­ti de­zin­fek­ci­ju ven­ti­la­cij­skih ka­na­la ra­di eli­mi­na­ci­je ne­ugod­nih mi­ri­sa i glji­vi­ca ko­je se zbog vlaž­nos­ti i ne­ko­ri­šte­nja kli­ma-ure­đa­ja ti­je­kom zim­skog vre­me­na na­kup­lja­ju na i oko is­pa­ri­va­ča. Bit­no je i an­ti­bak­te­rij­sko čiš­će­nje sa­mog is­pa­ri­va­ča kli­ma-ure­đa­ja. Obvez­na je za­mje­na fil­tra unu­traš­njos­ti (pe­lud­ni fil­tar), ko­ji bi bi­lo do­bro za­mi­je­ni­ti i sva­ke, a ne sva­ke dru­ge go­di­ne. Ci­je­na je kom­plet­nog ser­vi­sa kli­ma-ure­đa­ja, ko­ji tra­je oko po­la sa­ta, od 300 do 400 ku­na, a ovi­si i o ko­li­či­ni pli­na ko­jeg tre­ba do­pu­ni­ti. Ci­je­na se uglav­nom od­no­si na pu­nje­nje kli­me s do 500-550 gra­ma pli­na. Po po­tre­bi, do­dat­ni se plin do­pla­ću­je. Fil­tar unu­traš­njos­ti za osob­ni auto­mo­bil sto­ji od 70 do 100 ku­na. U ne­kim se ser­vi­si­ma nu­di br­za kon­tro­la i ser­vis kli­ma-ure­đa­ja. Pri­mje­ri­ce, Vul­kal osim vul­ka­ni­za­ci­je i br­zog ser­vi­sa auto­mo­bi­la nu­di i re­do­van ser­vis kli­ma-ure­đa­ja po ak­cij­skoj ci­je­ni od 200 ku­na, što uklju­ču­je za­mje­nu ulja u kli­mi, ob­no­vu i do­da­va­nje no­vog pli­na, do­da­va­nje kon­tras­ta za pro­vje­ru pro­pus­nos­ti, va­ku­mi­ra­nje sis­te­ma, te pre­gled fil­tra kli­me. De­zin­fek­ci­ja kli­ma-ure­đa­ja do­pla­ću­je se 55 ku­na.

Kli­ma-ure­đaj u ljet­nim je mje­se­ci­ma spa­so­nos­no rje­še­nje za vo­za­ča i put­ni­ke u auto­mo­bi­lu

Vla­ga u ven­ti­la­cij­skom sus­ta­vu naj­ve­ći je kri­vac za ne­ugod­ne mi­ri­se jer po­go­du­je stva­ra­nju bak­te­ri­ja i glji­vi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.