Rio no­ve ge­ne­ra­ci­je do­no­si no­vi mo­tor i in­te­li­gent­ne sus­ta­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - San­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net

Kia je svom adu­tu u B seg­men­tu do­tje­ra­la di­zajn, pres­lo­ži­la pro­por­ci­je, do­pu­ni­la mo­tor­nu ga­mu te teh­no­lo­ški obo­ga­ti­la opre­mu San­dra Mi­kul­čić Mo­del Kia Rio če­t­vr­te ge­ne­ra­ci­je sti­gao je na na­še tr­ži­šte. Po­čet­na se iz­ved­ba nu­di po ci­je­ni od 88.990 ku­na, što po­dra­zu­mi­je­va ben­zin­ski Rio 1,25 od 84 konj­ske sna­ge te s LX Ac­ti­ve eco pa­ke­tom opre­me. U po­nu­di je još je­dan ben­zin­ski mo­tor, no­vi 1,0 TGDI ko­ji ra­zvi­ja 100 konj­skih sna­ga, a nji­me po­go­njen Rio sto­ji od 95.990 ku­na. Pok­lo­ni­ci­ma di­ze­la­ša nu­di se 1,4-li­tre­ni CRDI agre­gat od 90 ko­nja, s ci­je­nom od 110.990 ku­na. Oče­ku­je se da će na na­šem tr­ži­štu naj­tra­že­ni­ja bi­ti ben­zin­ska op­ci­ja od 84 KS. Rio je već u po­čet­noj iz­ved­bi so­lid­no oprem­ljen. Do­no­si, me­đu os­ta­lim, šest zrač­nih jas­tu­ka, po­moć pri kre­ta­nju na uz­br­di­ci, sus­tav kon­tro­le tla­ka u gu­ma­ma, mje­rač vanj­ske tem­pe­ra­tu­re, ruč­ni kli­ma-ure­đaj, put­no ra­ču­na­lo, da­ljin­sko sre­diš­nje za­klju­ča­va­nje. No, u se­rij­skoj opre­mi ne­dos­ta­je mu ra­dio, ko­jeg na­la­zi­mo tek u dru­goj ra­zi­ni oprem­lje­nos­ti. U bo­ga­ti­jim ra­zi­na­ma Rio do­no­si vi­še na­pred­nih si­gur­nos­nih sus­ta­va (auto­mat­sko ko­če­nje u nu­ždi, upo­zo­re­nje kod pro­mje­ne voz­nog tra­ka, upo­zo­re­nje na po­preč­ni pro­met kod vož­nje una­trag, gri­ja­na sje­da­la i ko­lo uprav­lja­ča, ka­me­ra za vož­nju una­trag...), kao i onih za po­ve­zi­vost s pa­met­nim te­le­fo­ni­ma. Ko­rej­ski adut B seg­men­ta u no­voj se ge­ne­ra­ci­ji osjet­no od­mak­nuo od pret­hod­ni­ka. Di­zajn mu je di­na­mič­ni­ji, pro­por­ci­je iz­mi­je­nje­ne. Od pret­hod­ni­ka je ni­ži, ali ši­ri i du­ži. Dug je 406,5 cm te je 172,5 cm ši­rok i 145 cm vi­sok. Prt­ljaž­nik od 325 l je­dan je od naj­ve­ćih u B kla­si, a otva­ra­nju do­dat­nog pros­to­ra za prt­lja­gu po­ma­že dje­lji­va i sklo­pi­va straž­nja klu­pa.

Iz Ki­je na­po­mi­nju da Rio i da­lje do­no­si od­lič­nu vri­jed­nost za ulo­že­ni no­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.