Kli­mu is­klju­či­te pri­je ne­go što uga­si­te auto­mo­bil

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Ka­ko bi kli­ma­ti­za­ci­ja auto­mo­bi­la ra­di­la što bo­lje, ne­ke stva­ri mo­že­mo oba­vi­ti i sa­mi. U ne­kim se auto­mo­bi­li­ma, po­go­to­vo oni­ma u ko­ji­ma kli­ma­ti­za­cij­ski sus­tav ni­je re­do­vi­to odr­ža­van, zna po­ja­vi­ti ne­ugo­dan mi­ris pri ra­du kli­ma­ure­đa­ja. To mo­že bi­ti i opas­no za zdrav­lje vo­za­ča i put­ni­ka, jer se mo­že ra­di­ti o pli­jes­ni ko­ja nas­ta­je u ven­ti­la­cij­skim ka­na­li­ma. Vlaž­ne ci­je­vi ven­ti­la­cij­skog sus­ta­va ide­alan su pros­tor za glji­vi­ce. Ka­ko bi se uk­lo­ni­la vla­ga iz sus­ta­va, ne­moj­te is­to­vre­me­no is­klju­či­ti kli­ma-ure­đaj i mo­tor auto­mo­bi­la, od­nos­no uga­si­ti auto, kao što to ve­ći­na nas obič­no či­ni. Umjes­to to­ga kli­ma-ure­đaj is­klju­či­te ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je ne­go što za­vr­ši­te vož­nju, a ven­ti­la­to­re os­ta­vi­te uklju­če­ne. Ta­ko će­te omo­gu­ći­ti da se is­pa­ri­vač kli­me osu­ši i da se uk­lo­ni vla­ga iz sus­ta­va, ko­ja je naj­ve­ći kri­vac za ne­ugod­ne mi­ri­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.