Di­zel­ska SUV zvi­jer s 435 KS i 900 Nm

Is­pro­ba­li smo Au­di SQ7, naj­s­naž­ni­ji di­zel­ski SUV na svijetu ko­ji do stot­ke sti­že za 4,8 s

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sta­rim ces­ta­ma od Za­gre­ba do mo­ra vo­zi­li smo sve SUV Au­di­je­ve mo­de­le - no­vi Q2, Q3, dru­gu ge­ne­ra­ci­ju Q5 i sport­sku iz­ved­bu SQ7

Ko­lo­na Au­di­je­vih SUV auto­mo­bi­la vi­ju­ga­la je za­vo­ji­tom Jo­ze­fin­skom ces­tom ko­ja je još u 18. sto­lje­ću po­ve­zi­va­la Kar­lo­vac i Senj, a ne­izos­tav­no za­us­tav­lja­nje ra­di fo­to­gra­fi­ra­nja oba­vi­li smo pod­no po­vi­jes­nog mos­ta pre­ko ri­je­či­će To­unj­či­ce. Tek ta­da smo vi­dje­li ko­mlet­nu Au­di­je­vu Q ga­mu ko­jom smo iz Za­gre­ba kre­nu­li na “Q days” avan­tu­ru po­vi­jes­nim ces­ta­ma pre­ma mo­ru, od naj­ma­njeg ma­log SUV-a Q2, kom­pak­t­nog SUV-a Q3, na tr­ži­šte tek pri­doš­le dru­ge ge­ne­ra­ci­je sred­nje ve­li­kog SUV-a Q5, pa do per­ja­ni­ce Q li­ni­je i naj­ve­ćeg mo­de­la Q7 ko­ji je iz Au­di­je­vog sje­di­šta u In­gol­s­tad­tu sti­gao u top ver­zi­ji SQ7. Nje­gov 4-li­tre­ni V8 TDI di­zel­ski mo­tor naj­s­naž­ni­ji je na svijetu od mo­to­ra ko­ji se ugra­đu­ju u SUV auto­mo­bi­le. Ra­zvi­ja 435 KS i go­to­vo ne­vje­ro­jat­nih 900 Nm okret­nog mo­men­ta. Do To­unj­či­ce smo se do­vez­li ur­ba­nim SUV-om Q2, mo­der­nim cro­sso­ve­rom s 1,6-li­tre­nim TDI-jem od 115 KS pr­vens­tve­no na­mi­je­nje­nim za grad­sku vož­nju, ali sa so­lid­nom pros­tra­noš­ću i kom­fo­rom u vož­nji ko­ji omo­gu­ću­je i du­ža pu­to­va­nja. Ci­je­na kre­će od 193.309 ku­na.

Na 150 km/h kao da sto­ji­te

Po­tom smo sje­li u za broj ve­ći Q3, pr­vu ge­ne­ra­ci­ju kom­pak­t­nog SUV-a ko­ja je na tr­ži­štu od 2011. go­di­ne. Izva­na još uvi­jek dje­lu­je ak­tu­al­no, dok se u unu­traš­njos­ti vi­di da će usko­ro do­bi­ti na­s­ljed­ni­ka. Is­pod pok­lop­ca mo­to­ra pro­vje­re­ni 2,0 TDI sa 150 KS, pred­nji po­gon i pre­ci­zan ruč­ni mje­njač, a ko­li­ko je još uvi­jek do­bar svje­do­či i či­nje­ni­ca da nas na za­vo­ji­tim ces­ta­ma iza se­be ni­su os­ta­vi­li ni ja­či i ve­ći Q mo­de­li. Po­čet­na ci­je­na Q3 iz­no­si 243.737 ku­na. Uprav­ljač Au­di­ja Q5, ovo­go­diš­njeg Au­di­je­vog no­vi­te­ta, bio je idu­ći. Od­mah se uoča­va­ju po­s­ljed­nje di­zaj­ner­ske no­vo­ta­ri­je i luk­suz­ni ma­te­ri­ja­li, bez ob­zi­ra što Q5 2,0 TDI sa 190 KS ni­je bio oprem­ljen vir­tu­al­nim kok­pi­tom, ali jest s qu­at­tro po­go­nom i od­lič­nim S-tro­nic auto­mat­skim mje­nja­čem. Q5 je u ovoj kom­bi­na­ci­ji vr­lo kom­fo­ran i tih, pa na auto­ces­ti pri 150 km/h ima­te osje­ćaj da sto­ji­te. Da­ka­ko, mo­že se vo­zi­ti i di­na­mič­no če­mu po­ma­že “dri­ve se­lect” iz­bor na­či­na vož­nje. Ci­je­na os­nov­nog mo­de­la je 403.161 ku­nu. Kao šlag na tor­tu na pre­kras­noj Ru­dol­fi­ni, ces­ti ko­ja po­ve­zu­je Ogu­lin i No­vi Vi­no­dol­ski, sti­gao nam je naj­ve­ći Q7 mo­del i to u naj­moć­ni­joj SQ7 ver­zi­ji.

Ve­li­kan od 2,4 to­ne

Da ne zna­mo da je is­pod pok­lop­ca mo­to­ra V8 TDI s tur­bo­pu­nja­čem i elek­trič­nim kom­pre­so­rom sa 435 KS, pre­ma zvu­ku, ali i mo­guć­nos­ti vi­so­kih okre­ta­ja dje­lu­je kao ben­zi­nac. Do stot­ke sprin­ta za sa­mo 4,8 s, dok mu je mak­si­mal­na br­zi­na 250 km/h. U prak­si se go­to­vo ne­vje­ro­jat­no či­ni ka­ko mu­nje­vi­to no­vi V8 TDI po­kre­će ma­su od 2,4 to­ne i du­ži­ne 507 cm te kao po ši­na­ma pro­la­zi za­vo­ji­ma. Po­čet­na ci­je­na SQ7 je 1,002.320 ku­na, dok “obič­ni” Q7 ci­je­nom star­ta s 657.286 kn.

Naj­ja­či SUV s di­zel­skim mo­to­rom na svijetu u pi­to­mom vi­no­dol­skom za­le­đu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.