An­te Ča­čić pod po­ve­ća­lom na­kon Is­lan­da

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Tomislav Da­so­vić tomislav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Gru­bo pri­zem­lje­nje u Rey­kja­vi­ku po­nov­no je, sa­svim neo­če­ki­va­no, ak­tu­ali­zi­ra­lo pi­ta­nje po­vje­re­nja u tre­ner­ske kom­pe­ten­ci­je i auto­ri­tet iz­bor­ni­ka An­te Ča­či­ća. Po­nov­no, s ob­zi­rom na to da je Ča­čić pod po­ve­ća­lom bio i proš­log lje­ta, na­kon što je do­ma­ći tre­ner­ski zbor go­to­vo uni­so­no za­klju­čio da je iz­bor­ni­kov tre­ner­ski gen za­ka­zao u ključ­nim tre­nu­ci­ma utak­mi­ce pro­tiv Por­tu­ga­la.

Je li on zvi­jez­da­ma – uteg?

Pod­sje­ti­mo, An­te je u tom tre­nut­ku naj­bo­ljeg dri­ble­ra Eura, ro­bus­nog Mar­ka Pja­cu uveo tek u 110. mi­nu­ti sra­za s Por­tu­ga­lom, brat bra­tu ba­rem 30 mi­nu­ta pre­kas­no. Bu­du­ći da je u kva­li­fi­ka­cij­skoj utak­mi­ci pro­tiv Tu­ra­ka u Za­gre­bu (1:1) ta­ko­đer za­ka­zao če­ka­ju­ći s iz­mje­na­ma do pred sam kraj utak­mi­ce, a sve sa­da “ko­pi­pej­stao” na Is­lan­du, oprav­da­no se na­me­će za­klju­čak: An­te Ča­čić ima pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.