Jur­čić: Ni­je važ­no kad je Ča­čić mi­je­njao, ve­ći je pro­blem vi­zi­ja na­še igre

Za ovaj po­raz 90 pos­to kri­vi su igra­či, a sa­mo 10 pos­to ide na du­šu iz­bor­ni­ku, ka­zao je Ot­to Ba­rić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

gar­dom, zna­njem i in­tu­ici­jom oče­ku­je se pri­mje­ri­ce po­tez ka­kav je Ci­co Kranj­čar po­vu­kao u Sal­z­bur­gu pro­tiv Red Bul­la sa Sc­hil­den­fel­dom, ko­ji je re­zul­ti­rao Di­na­mo­vim pla­sma­nom u Li­gu pr­va­ka. Od Ča­či­ća ta­kav tre­nu­tak na­dah­nu­ća još ni­smo do­če­ka­li. Mo­žda ga ču­va za Ru­si­ju...

Pra­vog tre­ne­ra tre­ba pla­ti­ti

I prem­da je An­te Ča­čić po svo­jem tre­ner­skom sta­žu mo­žda bio kva­li­fi­ci­ra­ni­ji za ulo­gu iz­bor­ni­ka od Štim­ca, Ko­va­ča, pa čak i Bi­li­ća, u nje­go­voj eri u igri na­ci­onal­ne mom­ča­di još uvi­jek ni­je vid­ljiv i pre­poz­nat ni­ka­kav tre­ner­ski ru­ko­pis. Na­ime, sa­da je sa­svim jas­no da re­pre­zen­ta­ci­ji s tak­vim po­ten­ci­ja­lom i da­ro­vi­toš­ću ni­je do­vo­ljan tre­ner ko­ji će sa­mo stvo­ri­ti po­zi­tiv­no oz­ra­čje u svla­či­oni­ci. Ne tre­ba­mo ani­ma­to­ra za vo­đe­nje te­am bu­il­din­ga, ne­go struč­nja­ka či­je će zna­nje sa­mo po se­bi bi­ti auto­ri­tet na­šim zvi­jez­da­ma. I ko­je­ga na­rav­no tre­ba – pla­ti­ti. Ući u ri­zik i ulo­ži­ti vi­še od 250.000 eura go­diš­nje ko­li­ko pri­ma Ča­čić (tek 16. po pri­ma­nji­ma na proš­lo­go­diš­njem Eu­ru), ali ba­rem zna­ti da ima­te struč­nja­ka s pe­di­gre­om. Pri­mje­ri­ce, HNS je od učin­ka va­tre­nih na Eu­ru 2016. upri­ho­do­vao 12 mi­li­ju­na eura (pla­sman, nas­tu­pi u sku­pi­ni, pro­la­zak sku­pi­ne), ali da smo proš­li sa­mo Por­tu­gal, le­glo bi nam još čak 2,5 mi­li­ju­na eura. Broj­ni su pri­mje­ri europ­skih re- pre­zen­ta­ci­ja da su upra­vo ula­ga­nja u stra­ne tre­ne­re do­no­si­la ve­li­ke po­ma­ke. Pri­mje­ri­ce, tvo­rac is­lan­d­skog ču­da na Eu­ru bio je Šve­đa­nin Lars La­ger­bäck, s go­diš­njim pri­ma­nji­ma od 430.000 eura go­diš­nje. Al­ban­ce iz­vr­s­no vo­di ta­li­jan­ski struč­njak De Bla­si, Bel­gij­ski sa­vez odre­kao se svo­je le­gen­de Wil­mot­sa i an­ga­ži­rao Špa­njol­ca Ro­ber­ta Mar­ti­ne­za (biv­šeg tre­ne­ra Ever­to­na), Ir­ci su svo­je­dob­no uze­li Tra­pat­to­ni­ja i s njim se pla­si­ra­li na EP 2012., Ni­je­mac Reh­ha­gel do­nio je Gr­ci­ma europ­ski nas­lov, a čak su se i En­gle­zi usre­ći­li sa stran­cem, jer im je po­s­ljed­nja dva če­t­vr­t­fi­na­la na SP-u do­nio Šve­đa­nin Erik­sson. Pi­ta­nje iz­bor­ni­ka naj­važ­ni­ja je stra­te­ška od­lu­ka Ku­će no­go­me­ta i zah­ti­je­va du­bo­ku i struč­no ar­gu­men­ti­ra­nu ana­li­zu, a ne sa­če­ku­še iza ugla, “ne­ćeš, raz­boj­ni­če!”, “aj­mo­oooo!” i ok­tro­ira­nje po po­dob­nos­ti. Na ža­lost, upra­vo je ta­kav pris­tup u oda­bi­ru stru­ke Lu­ku Mo­dri­ća os­ta­vio bez me­da­lje s re­pre­zen­ta­ci­jom... Izos­ta­li su od­go­vor­nost i ini­ci­ja­ti­va igra­ča. Tre­ner je je­di­no tre­bao pre­poz­na­ti da ne­ki igra­či ne mo­gu da­ti do­volj­no, ka­že Ba­rić Po­raz u Is­lan­du za­kom­pli­ci­rao je ži­vot na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji na pu­tu do Svjet­skog pr­vens­tva. S pra­vom smo se pri­bo­ja­va­li ovog ter­mi­na ko­ji do­la­zi na kra­ju se­zo­ne. - Uvi­jek ima­mo pro­blem u ovo vri­je­me, ni­je to ni­šta no­vo. Pu­no nam je igra­ča igra­lo do kra­ja, pu­no ih je doš­lo do ve­li­kih re­zul­ta­ta i pu­no je umo­ra. Ma ni­je ri­ječ o no­ga­ma, umor do­la­zi iz gla­ve, ri­ječ je o psi­ho­lo­škom umo­ru. I iza Is­lan­đa­na je no­go­met­na se­zo­na, ali ne ta­ko te­ška i na­pe­ta kao iza na­ših igra­ča. Ni­su ni na­ši igra­či stro­je­vi - ka­zao je Krunoslav Jur­čić.

Ne ide uvi­jek in­di­vi­du­al­no

Broj­ni su upr­li pr­stom u iz­bor­ni­ka An­tu Ča­či­ća da je po­nov­no kas­no pa i čud­no mi­je­njao igra­če. - Kri­ti­ke o to­me da je kas­no mi­je­njao su čis­ta glu­post. Do­bro, iz­mje­ne mo­gu utje­ca­ti na re­zul­tat, ali u sa­mo ne­ko­li­ko pos­to­ta­ka. Iz­gle­da­lo je kao da će utak­mi­ca za­vr­ši­ti re­zul­ta­tom 0:0, deč­ki ni­su bi­li ras­po­lo­že­ni pa bi i bod bio do­bar, vje­ro­jat­no je ta­ko raz­miš­ljao i iz­bor­nik. Mo­žda je mo­gao za­tvo­ri­ti utak­mi­cu, ali Hr­vat­ska to ni­kad ni­je zna­la. Mo­žda je vri­je­me da i to na­uči­mo. No, na klu­pi i ne­ma­mo igra­če s ko­ji­ma bi mo­gao utak­mi­cu za­tvo­ri­ti - ka­zao je Jur­čić. No, pi­ta­nje je za­što ni­smo igra­li bo­lje, bez ob­zi­ra na umor, pa ima- mo igra­če u naj­bo­ljim klu­bo­vi­ma. - To je ma­li pro­blem, ni­sam vi­dio vi­zi­ju na­še igre. A zna­li smo ih vi­dje­ti i da vi­so­ko na­pa­da­ju, po bo­ko­vi­ma, vi­dje­li smo raz­ne vi­zi­je u proš­lim utak­mi­ca­ma, a sad ni­smo vi­dje­li što za­pra­vo že­li­mo. Ne mo­že se vi­še pos­la­ti na te­ren naj­bo­ljih 11 i oče­ki­va­ti da će sva­ki put net­ko ri­je­ši­ti utak­mi­cu, jed­nom Mo­drić, dru­gi put Bro­zo­vić, Pe­ri­šić ili Man­džu­kić... Na­ši igra­či u svo­jim su klu­bo­vi­ma dio uigra­nog stro­ja, Man­džu­kić zna ka­mo će kad mu do­đe Alex San­dro, ula­zi u sre­di­nu na dru­gu špi­cu, a sad je os­tao uz li­ni­ju, Pe­ri­šić se bo­lje sna­la­zi na li­je­voj stra­ni. Bez nji­ho­va ula­ska u me­đu­pros­tor, ni­smo bi­li opas­ni jer su Mo­drić, Ko­va­čić i Ba­delj stal­no, osim par pu­ta Lu­ka, bi­li u po­zi­ci­ji zad­njih vez­nih. Ta­ko mo­gu u Re­alu igra­ti Mo­drić, Kro­os i Ca­se­mi­ro kad u me­đu­pros­tor upa­da­ju Ro­nal­do, Is­co, Ba­le... - go­vo­rio je Jur­čić.

Pa ni­su ni­ko­ga ni pre­dri­bla­li

Ot­to Ba­rić do­če­kao na­še na nož. - Znam da sad ho­će­te ne­što ne­ga­tiv­no, “ubi­ti” iz­bor­ni­ka. A ja ću re­ći da je iz­bor­nik bio do­bar, mo­žda je tek tre­bao bi­ti još bo­lji. Ako je net­ko kriv za po­raz, on­da su to 90 pos­to igra­či, a sa­mo 10 pos­to iz­bor­nik. On je je­di­no mo­rao pre­poz­na­ti ko­ji će se igra­či pot­pu­no da­ti re­pre­zen­ta­ci­ji. No, da je ne­ko­ga iz­os­ta­vio, on­da bi ga ra­za­pe­li jer taj ne igra. Igra­či ni­su po­ka­za­li od­go­vor­nost, ini­ci­ja­ti­vu. Ako net­ko ni­je bio spre­man da­ti sve, on­da je to mo­rao re­ći iz­bor­ni­ku. Pa ni­smo po­šte­no uš­li u šes­na­es­te­rac, ne­ko­ga pre­dri­bla­li, ni­je bi­lo bor­be­nos­ti. Oče­ki­vao sam da će Ko­va­čić, ko­ji je ma­nje po­tro­šen, do­ni­je­ti pu­no to­ga, a ni­je, i ne sa­mo on - ka­zao je Ba­rić te do­dao: - Igra­či si mo­ra­ju me­đu­sob­no is­kre­no re­ći što ni­je bi­lo do­bro, tko ni­je ni­šta odi­grao, a bi­lo je i to­ga.

Pi­ta­nje iz­bor­ni­ka naj­važ­ni­ja je stra­te­ška od­lu­ka HNS-a i zah­ti­je­va struč­nu ana­li­zu Va­tre­ni­ma ni­je do­vo­ljan sa­mo ani­ma­tor ko­ji će stvo­ri­ti po­zi­tiv­no oz­ra­čje u svla­či­oni­ci

Bro­do­lom na sje­ve­ru Eu­ro­pe Ka­pe­tan va­tre­nih Lu­ka Mo­drić i nje­go­vi su­igra­či mo­ra­li su priz­na­ti hra­brim Is­lan­đa­ni­ma da je nji­ho­va po­bje­da nad Hr­vat­skom u Rey­kja­vi­ku bi­la vi­še ne­go zas­lu­že­na Man­džu­kić je u Ju­ven­tu­su dio stro­ja, toč­no zna što tre­ba ra­di­ti Ma­teo Ko­va­čić Oče­ki­va­lo se da će bi­ti va­žan Ča­či­ćev ko­tač jer u se­zo­ni ni­je po­tro­šen kao dru­gi igra­či, no na Is­lan­du ni­je do­nio pu­no to­ga do­bro­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.