Pi­lić: Ra­fa Na­dal? Ta­kav će se te­ško još jed­nom ro­di­ti

Do­ka­zao je da je igrač ko­je­ga je u R. Gar­ro­su te­ško do­bi­ti. Mo­žda bi to mo­gao sa­mo Đo­ko­vić...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić ZAGREB

Zemlja je sva­ka­ko naj­te­ža pod­lo­ga. Da bis­te bi­li us­pješ­ni, mo­ra­te naj­vi­še zna­ti. Odi­gra­ti krat­ku lop­tu, lo­ba­ti, prok­li­za­va­ti De­se­tim tri­jum­fom u Ro­land Gar­ro­su Ra­fa­el Na­dal pos­tao je pr­vi te­ni­sač s dvoz­na­men­kas­tim bro­jem nas­lo­va na jed­nom Grand Slam tur­ni­ru. O tom Špa­njol­če­vu pot­hva­tu, kao i na­či­nu na ko­ji ga je os­tva­rio, di­ljem svi­je­ta pi­šu se hva­los­pje­vi. Je­dan od onih ko­ji Ra­fi ski­da ka­pu je i naš is­kus­ni te­ni­ski vuk Nikola Pi­lić, ve­lik i kao igrač i kao tre­ner. Pa smo s njim ma­lo po­raz­go­va­ra­li o Na­da­lu, Ro­land Gar­ro­su, o spe­ci­fič­nos­ti zem­lja­ne pod­lo­ge...

In­s­pi­ra­ci­ja i sa­mo­po­uz­da­nje

– Na­dal ne­dvoj­be­no ula­zi u po­vi­jest kao naj­bo­lji igrač zem­lja­nih te­re­na svih vre­me­na. De­set pu­ta osvo­jio je Ro­land Gar­ros, po de­set pu­ta Mon­te Car­lo i Bar­ce­lo­nu, se­dam pu­ta Rim, pet pu­ta Ma­drid... To će bi­lo tko ja­ko te­ško nad­ma­ši­ti, za­pra­vo je to ne­mo­gu­će. Ci­je­li ovo­go­diš­nji Ro­land Gar­ros odi­grao je na fan­tas­tič­noj ra­zi­ni, a fi­na­le s Wawrin­kom je po­seb­na pri­ča. Ra­fa je odi­grao s in­s­pi­ra­ci­jom, pun sa­mo­po­uz­da­nja. Ta­kav će se igrač te­ško još jed­nom ro­di­ti. Ne­ki­ma mo­žda ide na živ­ce to nje­go­vo praz­no­vje­rje i ci­je­li taj ri­tu­al do­di­ri­va­nja pri­je po­ena, ali bez ob­zi­ra na to Na­dal je do­ka­zao da je igrač ko­je­ga je te­ško do­bi­ti. Po­seb­no u nje­go­vu do­mu u Ro­land Gar­ro­su. To bi od da­naš­njih igra­ča mo­gao sa­mo No­vak Đo­ko­vić u naj­bo­ljoj for­mi – ka­zao je Pi­lić (77) do­dav­ši: – Wawrin­ka je ja­ko do­bar igrač, ali u sra­zu s Na­da­lom ni­je imao ni­kak­ve šan­se. Ni­sam ne­ki ve­li­ki Na­da­lov sim­pa­ti­zer, ali mo­ram mu oda­ti kom­pli­men­te, zas­lu­žio je. A zbog če­ga vam Na­dal ni­je sim­pa­ti­čan? – Ma, ne, ne­mam ni­šta pro­tiv Na­da­la, di­vim mu se kao svi i dru­gi. On je ina­če kao spor­taš vr­lo ko­rek­tan, res­pek­ti­ra sva­kog su­par­ni­ka. Sve u re­du, ali moj igrač je Đo­ko­vić. Od ko­je­ga oče­ku­jem da se na­kon krat­ke kri­ze po­nov­no vra­ti na vrh. Zemlja? I sa­mi ste po­če­li na toj pod­lo­zi, ali igra­li ste i na dru­gi­ma. Je li zemlja naj­te­ža pod­lo­ga? – Sva­ka­ko je naj­te­ža. Da bis­te bi­li us­pješ­ni na toj pod­lo­zi, mo­ra­te naj­vi­še zna­ti. Po­gle­daj­te sa­mo ko­li­ko du­go tra­ju me­če­vi na zem­lji, pri­mje­ri­ce ko­li­ko je tra­jao dvo­boj iz­me­đu Wawrin­ke i Mur­raya (če­ti­ri sa­ta i 34 mi­nu­te – op. a.). Je­dan oz­bi­ljan meč na zem­lji ni­kad ni­je is­pod tri sa­ta. Na zem­lji mo­ra­te zna­ti odi­gra­ti krat­ke lop­te, lo­ba­ti top-spi­nom, prok­li­za­va­ti

tri do če­ti­ri me­tra – is­ti­če Nikola ko­ji je u svo­joj aka­de­mi­ji u Mün­c­he­nu imao sve vr­ste pod­lo­ge. Mno­gi te­ni­sa­či i te­ni­sa­či­ce ko­ji su po­nik­li na zem­lji pos­li­je iz­jav­lju­ju da su im omi­lje­ne pod­lo­ge be­ton i(li) tra­va. Ta­kav je, pri­mje­ri­ce, slu­čaj s no­vom po­bjed­ni­com R. Gar­ro­sa Je­le­nom Os­ta­pen­ko.

Fi­na­le u uto­rak, pun sta­di­on

– I to ni­je slu­čaj­no. Upra­vo za­to što je na zem­lji mno­go te­že igra­ti, mno­gi bje­že na dru­ge pod­lo­ge. A što se ti­če te ma­le Le­ton­ke, do­is­ta me odu­še­vi­la. Iz ko­jih je ona sve po­zi­ci­ja pos­ti­za­la vi­ne­re... Pi­lić i sam ima ugod­na sje­ća­nja s Gar­ro­sa, 1973. je on­dje igrao fi­na­le i iz­gu­bio od Ru­mu­nja Nas­ta­sea. – Bio sam na ne­ki na­čin kaž­njen jer je tri i pol da­na pa­da­la ki­ša pa smo igra­li na blat­nja­vom te­re­nu. Nas­ta­se je ži­vio u Pa­ri­zu pa je s mo­jim part­ne­rom iz igre pa­ro­va Pi­er­re­om Bar­t­he­som, s ko­jim sam 1970. osvo­jio US Open, tre­ni­rao na ne­kim dru­gim te­re­ni­ma. Nas­ta­se je bio do­mi­nan­tan, ali da je te­ren bio suh, imao bih ve­će iz­gle­de. U Mün­c­he­nu 1970. po­bi­je­dio sam ga u pet se­to­va. Bio sam u do­broj for­mi te go­di­ne u Pa­ri­zu, na pu­tu do fi­na­la po­bi­je­dio sam Adri­ana Pa­nat­tu i još ne­ke do­bre igra­če. Bi­li ste je­dan od naj­sta­ri­jih fi­na­lis­ta na tur­ni­ru? – Da, imao sam 34 go­di­ne. Ne­ka­ko sam u Pa­ri­zu igrao do­bro sva­ke tre­će go­di­ne. Te je go­di­ne, zbog ki­še, fi­na­le odi­gran u uto­rak, u če­ti­ri pos­li­je pod­ne, sje­ćam se sta­di­on je bio pun. Nas­ta­se je imao fan­tas­ti­čan rad no­gu, uos­ta­lom bio je se­dam go­di­na mla­đi. Ali ima­li ste vi us­pje­ha i na dru­gim pod­lo­ga­ma? – Pra­vi igrač igrat će do­bro na sva­koj pod­lo­zi. Ja sam po­čeo na zem­lji, a naj­bo­lje mi je iš­lo na tra­vi, slič­no kao i Go­ra­nu Iva­ni­še­vi­ću. U Wim­ble­do­nu 1967. iz­gu­bio sam u po­lu­fi­na­lu od Joh­na Newcom­bea, ti­jes­no, a sve je mo­glo bi­ti i dru­ga­či­je da sam kao i on imao dan od­mo­ra pri­je tog me­ča. Ka­ko ocje­nju­je­te nas­tu­pe na­ših te­ni­sa­ča i te­ni­sa­či­ca? – Ma­rin u dvo­bo­ju s Wawrin­kom ni­je imao šan­si, jer Švi­ca­rac još uvi­jek igra ja­ko do­bro. No, i če­t­vr­t­fi­na­le je us­pjeh. Mla­di Ćo­rić još mo­ra uči­ti, u slje­de­će tri do če­ti­ri go­di­ne mo­ra po­bolj­ša­ti igru pa će pos­ti­za­ti i bo­lje re­zul­ta­te. S Pe­trom Mar­tić sreo sam se i gle­dao je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u Pa­ri­zu i či­ni­lo mi se ta­da da će bez ve­ćih pro­ble­ma do­ći u druš­tvo 20 naj­bo­ljih te­ni­sa­či­ca svi­je­ta. Ali oz­lje­de su uči­ni­le svo­je. Ove go­di­ne opet je bi­la do­bra, sva­ka čast, i pra­va je šte­ta da je iz­gu­bi­la od Svi­to­li­ne, a ima­la je 5:2 u tre­ćem se­tu. Da je do­bi­la taj meč, to bi je ja­ko po­di­glo, ali ima vre­me­na, još je mla­da...

Tri i pol da­na pa­da­la je ki­ša i igra­li smo u bla­tu. Nas­ta­se je bio si­lan, ali da je te­ren bio suh...

Fo­to­gra­fi­ja za po­vi­jest – Ra­fa­el Na­dal s de­se­tim tro­fe­jem Ro­land Gar­ro­sa ko­jim je po­t­vr­dio nas­lov neo­kru­nje­nog “kra­lja zem­lje”

REUTERS REUTERS

Ra­fa ni­kad ni­je skri­vao da mu je Ro­land Gar­ros po­se­ban, naj­dra­ži tur­nir i da se tu osje­ća kao kod svo­je ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.