Već!? Po­če­li lov na LP i naj­du­ža po­lu­se­zo­na...

Ri­je­ka uš­la u “Di­na­mo­vu ko­žu” – de­set da­na na­kon osva­ja­nja dvos­tru­ke kru­ne pr­vak je u po­go­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Miletić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ser­gio Le­gan, le­gen­dar­ni pr­vi ka­pe­tan u po­vi­jes­ti klu­ba, umro je u 91. go­di­ni na­kon što mu se os­tva­ri­la naj­ve­ća že­lja da Ri­je­ka pos­ta­ne pr­vak

Osva­jač dvos­tru­ke kru­ne već je u po­go­nu. Od­mor ni­kad ni­je bio kra­ći. Sa­mo de­set da­na na­kon tri­jum­fa u Ku­pu u Va­ra­ždi­nu i dru­gog ve­li­kog slav­lja tre­ner HNK Ri­je­ke Ma­tjaž Kek oku­pio je na Ru­je­vi­ci igra­če ko­ji su do­ni­je­li na Kvar­ner pr­vi nas­lov pr­va­ka dr­ža­ve u po­vi­jes­ti. Ne­ki su ipak do­bi­li zas­lu­že­ne kra­će po­šte­de. Fran­ko An­dri­ja­še­vić i Fi­lip Bra­da­rić ju­čer su se tek vra­ti­li s Is­lan­da, Da­rio Ča­na­đi­ja vjen­čao se u su­bo­tu s ru­ko­me­ta­ši­com An­dre­jom Čo­vić, a Ste­fan Ris­tov­ski ni­je prak­tič­ki ni imao od­mor. Na­kon što je bio kum su­igra­ču Ve­šo­vi­ću na vjen­ča­nju, s Ma­ke­do­ni­jom je u ne­dje­lju igrao pro­tiv Špa­njol­ske i stre­sao gol­či­nu od ko­je se Da­vid de Gea smrz­nuo. Svi će se pri­klju­či­ti do su­bo­te, 17. lip­nja. Pr­vih tje­dan da­na Ri­je­ča­ni će pro­ves­ti u kam­pu na Ru­je­vi­ci, imat će u pe­tak i pr­vu pro­vje­ru pro­tiv slo­ven­skog pr­vo­li­ga­ša Šam­pi­on Ce­lja, a on­da se od po­ne­djelj­ka za­pu­ti­ti u svo­ju stal­nu ljet­nu des­ti­na­ci­ju, Kranj­sku Go­ru, gdje su la­ni sla­ga­ne koc­ki­ce šam­pi­on­ske pri­če. Sad će se on­dje pri­pre­ma­ti plan na­pa­da na Li­gu pr­va­ka. Po­go­di li for­mu, ova se Ri­je­ka na tom pu­tu ne tre­ba ni­ko­ga bo­ja- ti. Još se do­go­va­ra­ju su­par­ni­ci u slo­ven­skim Al­pa­ma, u op­ci­ji su mom­ča­di ko­je će ta­ko­đer u to do­ba bi­ti on­dje na pri­pre­ma­ma po­put skop­skog Ra­bot­nič­kog i ne­kih is­toč­no­europ­skih klu­bo­va. Za­što ta­ko ra­ni po­če­tak? Lo­gič­no, Ri­je­ča­ne za ma­nje od mje­sec da­na če­ka pr­vi su­par­nik u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka, a su­par­nik će se saz­na­ti slje­de­ćeg po­ne­djelj­ka, vje­ro­jat­no na pu­tu za Al­pe. Ne­će im bi­ti la­ko, sad su u “Di­na­mo­voj ko­ži”, jer od­mo­ra ne­će bi­ti sve ta­mo do tre­ćeg tjed­na pro­sin­ca. Pla­vi su obič­no pa­da­li u lis­to­pa­du, jer ne­mo­gu­će je dr­ža­ti vr­hun­sku ra­zi­nu for­me pu­nih šest mje­se­ci, a umjes­to mak­si­mir­skih tre­ne­ra s tim će se sa­da bo­ri­ti Ma­tjaž Kek. Pr­vog tjed­na pri­pre­ma mo­gle bi se po­če­ti po­pu­nja­va­ti ru­bri­ke “do­las­ci” i “od­las­ci”. U raz­go­vo­ru za Ra­dio Ri­je­ku za­mje­nik sport­skog di­rek­to­ra Ivan Man­ce po­t­vr­dio je za­ni­ma­nje za Sla­ve­no­va Bra­zil­ca He­be­ra ko­ji je proš­le se­zo­ne za­bi­jao i Ri­je­ci i Di­na­mu. No, pi­ta­nje je ho­će li bi­ti do­go­vo­ra oko od­šte­te. Ele­zov tran­sfer u Sc­hal­ke za­sad je na če­ka­nju bu­du­ći da je on­dje doš­lo do pro­mje­ne tre­ne­ra. Na po­čet­ku pri­pre­ma na­vi­ja­če i lju­de u klu­bu ras­tu­žio je odlazak le­gen­dar­nog Ser­gia Le­ga­na, pr­vog ka­pe­ta­na klu­ba os­no­va­nog 1946. pod ime­nom Kvar­ner. Do­la­zio je na ru­je­vič­ke fe­šte, a 21. svib­nja svje­do­čio je os­tva­re­nju naj­ve­će že­lje da Ri­je­ka za nje­go­va ži­vo­ta pos­ta­ne pr­vak. Umro je u Ri­je­ci u 91. go­di­ni.

Pe­ha­ri pr­va­ka i osva­ja­ča Ku­pa u pa­uzi su bi­li iz­lo­že­ni na ri­ječ­kom Kor­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.