Ka­li­nić na vra­ti­ma Mi­la­na i is­pu­nje­nja maj­či­na sna

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Nikola Ka­li­nić pred vra­ti­ma je ve­li­kog Mi­la­na. Do od­la­ska u ta­li­jan­ski gi­gant na­vod­no ga di­je­le sit­ni­ce, pi­šu Ta­li­ja­ni te do­da­ju da je Ka­li­ni­ćev me­na­džer Er­ceg već odra­dio pr­vu run­du pre­go­vo­ra s čel­ni­ci­ma Mi­la­na. Ro­sso­ne­ri su za Ka­li­ni­ća spre­mi­li 30 mi­li­ju­na eura, iako je nje­go­va ot­kup­na kla­uzu­la u Fi­oren­ti­ni 50 mi­li­ju­na eura. Ta­li­jan­ski me­di­ji tvr­de da u ci­je­loj pri­či pos­to­ji još je­dan raz­log za­što Ka­li­nić baš že­li u Mi­lan. Na­ime, nje­go­va maj­ka odu­vi­jek je na­vi­ja­la za mom­čad iz Lom­bar­di­je i, dok je bio di­je­te, pre­ni­je­la lju­bav pre­ma cr­ve­no-cr­nim bo­ja­ma na Ni­ko­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.