Mu­la­ome­ro­vić: Od­bio sam bi­ti po­moć­ni tre­ner u Ci­bo­ni

Zdovc fa­vo­rit za Ce­de­vi­ti­nu klu­pu, is­pred Su­bo­ti­ća i Zu­le

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Bli­zu smo do­go­vo­ra s no­vim tre­ne­rom, no tre­ba­mo sve to još for­ma­li­zi­ra­ti. Mo­gu vam sa­mo re­ći da je Hr­vat, rek­li su pak čel­ni lju­di Ci­bo­ne Da­mir Mu­la­ome­ro­vić vi­še ni­je tre­ner Ci­bo­ne. Ta­ko su od­lu­či­li čel­ni ope­ra­tiv­ci klu­ba, di­rek­tor Do­ma­goj Čav­lo­vić i sport­ski di­rek­tor An­dri­ja Ži­žić. Na­kon nji­ho­va ju­če­raš­njeg me­đu­sob­na sas­tan­ka, ko­ji ni­je du­go tra­jao, pr­vi nam se ja­vio Mu­la­ome­ro­vić: – Sve sam sas­lu­šao i glat­ko od­bio mo­guć­nost da bu­dem po­moć­ni tre­ner za­sad ne­poz­na­to­me pr­vom tre­ne­ru. Ja sam ne­ka­ko i oče­ki­vao da mi ne­će bi­ti po­nu­đe­no da nas­ta­vim vo­di­ti mom­čad, ali ni­sam oče­ki­vao da će mi po­nu­di­ti da bu­dem ne­ko­me po­moć­nik, što mi je zvu­ča­lo po­ma­lo po­ni­ža­va­ju­će.

Mu­la: Pre­po­no­san sam čo­vjek

Za­što je doš­lo do tak­ve po­nu­de ko­ju ot­pi­sa­ni tre­ner sma­tra obez­vre­đu­ju­ćom, ni­smo saz­na­li, ali ka­ko je doš­lo do nje objas­nio je di­rek­tor Čav­lo­vić: – Mu­la na ci­je­lu si­tu­aci­ju ima svo­je po­gle­de, a mi svo­je, pa smo se ra­ziš­li bez “te­ških osje­ća­ja”. S ob­zi­rom na ono što je Mu­la u po­s­ljed­nje dvi­je se­zo­ne na­pra­vio, mi smo mu rek­li da mu, ako ne bu­de imao dru­gih op­ci­ja, uvi­jek mo­že­mo po­nu­di­ti mjes­to po­moć­nog tre­ne­ra. Oči­to je da je lju­bav puk­nu­la, pa Mu­la ni­je in­zis­ti­rao na objaš­nje­nju za­što on ne mo­že nas­ta­vi­ti ra­di­ti taj po­sao: – Ni­je tu bi­lo pre­ve­li­kih objaš­nje­nja. Osim to­ga, ja sam pre­po­no­san da bih pri­hva­tio tak­vu pod­cje­nji­vač­ku po­nu­du. Svi ko­ji me zna­ju ta­ko­đer zna­ju da mi to moj ka­rak­ter ne bi do­pus­tio. To vi­še što dr­žim da sam svoj po­sao oba­vio pro­fe­si­onal­no, i to uz sve pro­ble­me s pla­ća­ma. Ja od­la­zim, a dug os­ta­je. Me­ni su duž­ni oko šest pla­ća, a igra­či­ma u pro­sje­ku ne­što ma­nje. No, una­toč sve­mu, ja sam Ci­bo­ni­nim glav­nim ope­ra­tiv­ci­ma za­že­lio svu sre­ću u nji­ho­vu pos­lu, a ja se okre­ćem dru­gim stva­ri­ma. Ime čo­vje­ka ko­jem je Mu­la­ome­ro­vić mo­gao bi­ti po­moć­nik, a ni­je htio, tre­ba­li bi­smo saz­na­ti ovog tjed­na. – Bli­zu smo do­go­vo­ra s no­vim tre­ne­rom, no tre­ba­mo sve to još for­ma­li­zi­ra­ti. Mo­gu vam sa­mo re­ći da je Hr­vat. Ho­će li i Ce­de­vi­ta za no­vog tre­ne­ra iz­a­bra­ti hr­vat­skog struč­nja­ka, os­ta­je nam vi­dje­ti. Za­sad su ti iz­gle­di, či­ni nam se, neg­dje oko 33 pos­to pri če­mu se po­zi­va­mo na iz­jed­na­če­nu utr­ku dvo­ji­ce Slo­ve­na­ca Ju­re Zdov­ca i Slo­bo­da­na Su­bo­ti­ća s Dra­že­nom An­zu­lo­vi­ćem. Do­du­še, u kru­go­vi­ma bli­skim Zdov­cu pri­ča se da je neg­daš­nji slo­ven­ski igrač­ki ve­li­kan na Ce­de­vi­ti­nu pra­gu, da su pre­go­vo­ri obav­lje­ni ovog vi­ken­da u Slo­ve­ni­ji iako bi u sve­mu bi­lo ne­ke po­et­ske prav­de da iz­a­be­ru An­zu­lo­vi­ća.

Zdovc se ne bo­ji su­ko­ba

Na­ime, na­kon što je po pr­vi put odveo Ce­de­vi­tu u Eu­ro­li­gu i osvo­jio pr­vi klup­ski tro­fej (Ćo­si­ćev kup 2012.), ce­de­vi­ta­ši su se po­žu­ri­li za­hva­li­ti An­zu­lo­vi­ću, jer su htje­li do­ves­ti ve­li­ko tre­ner­sko ime pa su se do­go­va­ra­li s Bo­ži­da­rom Malj­ko­vi­ćem. Na­ža­lost, Šjor Bo­žo je sam oti­šao u pro­sin­cu, Aco Pe­tro­vić je to is­to uči­nio u ožuj­ku, pa je tu uk­le­tu se­zo­nu bez tro­fe­ja (šes­ti u ABA li­gi, tre­ći u PH) za­vr­šio Jak­ša Vu­lić. Sve je is­pa­lo kao da ih je ne­ka vi­ša si­la kaz­ni­la za tre­ner­sku ne­za­sit­nost i pre­ura­nje­no Zu­li­no ot­pu­šta­nje. Osim re­pre­zen­ta­ci­je Slo­ve­ni­je u dva na­vra­ta, Ju­re Zdovc je u ka­ri­je­ri vo­dio Split, Irak­lis, Bos­nu, Olim­pi­ju, Spar­tak St. Pe­ter­burg, Ga­zi­an­tep i do­ne­dav­no aten­ski AEK iz ko­jeg je oti­šao jer su na­vi­ja­či po­če­li kro­ji­ti klup­sku po­li­ti­ku. Ju­re je čvrst i prin­ci­pi­je­lan tre­ner ko­ji ne­će li­bi­ti ni­ti otvo­re­nog su­ko­ba s ne­dis­ci­pli­ni­ra­nim igra­či­ma (čak i za vri­je­me igre), ali i s upra­vom ako mu, re­ci­mo, po­ku­ša­ju do­ves­ti igra­ča bez nje­go­va odo­bre­nja. On je tip tre­ne­ra ko­ji ži­vi i gi­ne sa svo­jim ide­ja­ma. Tko zna, mo­žda Ce­de­vi­ti kao klu­bu baš to tre­ba – tre­ner ko­jem se nit­ko ne­će smje­ti mi­je­ša­ti u po­sao i ko­ji ni s kim ne­će di­je­li­ti od­go­vor­nost. A ka­da je već ta­ko ne bi bi­lo lo­še da mu Ce­de­vi­ta za po­moć­ni­ka pri­klju­či ne­kog od per­s­pek­tiv­ni­jih hr­vat­skih tre­ne­ra kao što su An­zu­lo­vić mla­đi, Kr­stić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.