In­fan­ti­no zabrinut, Ka­tar­ci ka­žu: Uz 200 mi­li­jar­di $ sve će bi­ti do­bro

Nas­ta­vi li se blo­ka­da Ka­ta­ra, upit­no je ka­ko će iz­gra­di­ti sta­di­one

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Tro­ši­mo 500 mi­li­ju­na USD tjed­no i ta­ko će bi­ti sve dok sve ne za­vr­ši­mo. Ne­će­mo do­pus­ti­ti da sta­di­oni ne bu­du go­to­vi do SP-a, ka­žu Ka­tar­ci

Na­kon što su Sa­udij­ska Ara­bi­ja, Egi­pat, Ba­hre­in, Je­men i Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti pre­ki­nu­li di­plo­mat­ske od­no­se s Ka­ta­rom op­tu­žu­ju­ći ga za po­dr­ža­va­nje te­ro­riz­ma, toj dr­ža­vi pri­je­ti nes­ta­ši­ca hra­ne i vo­de. A zbog no­vo­nas­ta­le si­tu­aci­je za­bri­nu­tost je iz­ra­zi­la i krov­na no­go­met­na or­ga­ni­za­ci­ja Fi­fa, jer Ka­tar je do­ma­ćin Svjet­skog pr­vens­tva 2022. go­di­ne. – Za­bri­nu­ti smo, no vod­stvo Fi­fe pom­no pra­ti si­tu­aci­ju i u stal­nom smo kon­tak­tu s vlas­ti­ma Ka­ta­ra. Su­oče­ni smo s ve­li­kom di­plo­mat­skom kri­zom, ali vje­ru­je­mo da će se si­tu­aci­ja nor­ma­li­zi­ra­ti i da će Ka­tar mo­ći us­pješ­no or­ga­ni­zi­ra­ti Svjet­sko pr­vens­tvo 2022. go­di­ne – ka­zao je pred­sjed­nik Fi­fe Gi­an­ni In­fan­ti­no za švi­car­ski dnev­nik Le Ma­tin. Do Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva je os­ta­lo još pet go­di­na, no ma­lo tko mo­že re­ći ka­ko će se ak­tu­al­na kri­za ra­zvi­ja­ti. Pr­vens­tvo bi tre­ba­lo sta­vi­ti Ka­tar na svjet­sku po­zor­ni­cu, ali mno­gi su već i pri­je po­zi­va­li na boj­kot SP-a is­ti­ču­ći ka­ko Ka­tar gra­di sta­di­one u go­to­vo ro­bov­las­nič­kim uvje­ti­ma eks­plo­ati­ra­ju­ći rad­nu sna­gu, ma­hom iz Azi­je. A sa­mo na grad­nji sta­di­ona do­sad je po­gi­nu­lo vi­še od 100 rad­ni­ka, po­naj­vi­še zbog to­ga što ra­de u ne­hu­ma­nim uvje­ti­ma. Sank­ci­je Ka­ta­ru oz­bilj­no bi mo­gle ugro­zi­ti ro­ko­ve oko do­vr­šet­ka sta­di­ona, njih se­dam no­vih ko­ji se gra­de, uz tri već iz­gra­đe­na. – Tro­ši­mo go­to­vo 500 mi­li­ju­na do­la­ra tjed­no i ta­ko će bi­ti sve dok ne za­vr­ši­mo ra­do­ve. Uku­pan bu­džet SP-a iz­no­sit će bli­zu 200 mi­li­jar­di do­la­ra. Ne že­li­mo se do­ves­ti u si­tu­aci­ju da još ure­đu­je­mo sta­di­one, a da je pr­vens­tvo po­če­lo – ka­zao je proš­li tje­dan ka­tar­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ali Sha­rif Al-Ema­di. No, pi­ta­nje je tko će im do­vr­ši­ti sta­di­one ako se sank­ci­je nas­ta­ve, a stra­ni rad­ni­ci raz­bje­že.

Za­bri­nu­ti smo, ali vje­ru­je­mo da će se si­tu­aci­ja nor­ma­li­zi­ra­ti, ka­že šef Fi­fe In­fan­ti­no

Pred­sjed­nik Fi­fe Gi­an­ni In­fan­ti­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.