Ki­to­vi u Sre­do­zem­lju pu­ni su mi­kro­plas­ti­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja za za­šti­tu prirode WWF iz­vi­jes­ti­la je ka­ko je nje­zi­no no­vo is­tra­ži­va­nje ko­je uklju­ču­je ob­duk­ci­ju ki­to­va iz Sre­do­zem­nog mo­ra po­ka­za­lo alar­mant­nu ko­li­či­nu mi­kro­plas­ti­ke u tim ži­vo­ti­nja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.