“Nje­gov is­kaz ne­što je naj­div­ni­je i naj­po­šte­ni­je što je ika­da bi­lo”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Nje­gov je is­kaz ne­što naj­div­ni­je i naj­po­šte­ni­je što je ika­da bi­lo. Nje­mu su jed­nos­tav­no uva­li­li jed­nu re­če­ni­cu ko­ju ni­ka­da ni­je re­kao. Mi smo u Lon­do­nu do­go­va­ra­li po­dje­lu te­me­ljem gra­đan­skog ugo­vo­ra iz­me­đu nje­ga i me­ne. To je po­če­tak i kraj pri­če. Sve os­ta­lo je ve­li­ka, gnus­na pred­sta­va – ko­men­ti­rao je pos­li­je Z. Ma­mić. – Ne bih re­kao da je pro­mi­je­nio is­kaz, ne­go da je re­kao is­ti­nu – nas­ta­vio je. Priz­nao je da mu je lak­nu­lo. – Lu­ka je čes­tit čo­vjek i ne­ma to­ga na ku­gli ze­malj­skoj ko­ji bi na nje­ga utje­cao. Bri­ž­lji­vo skr­bi i gra­di svo­ju ka­ri­je­ru i na­rav­no da mu ni­je ugod­no – do­dao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.