Od da­nas po­či­nje rad 20 do­dat­nih ti­mo­va Hit­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić ZAGREB

Ja­dran po­kri­ven – u Du­brov­ni­ku MUP-ov he­li­kop­ter, MORH-ove le­tje­li­ce po­kri­va­ju sred­nju Dal­ma­ci­ju i sje­ver­ni Ja­dran

Sa­mo po­la sa­ta na­kon što je stav­ljen u funk­ci­ju za ovo­ljet­nu se­zo­nu, sti­gao je po­ziv iz Bla­ta i he­li­kop­ter Hit­ne me­di­cin­ske služ­be (HEMS) po­le­tio je iz Du­brov­ni­ka put Kor­ču­le. Bi­la je to pr­va in­ter- ven­ci­ja HEMS-a za Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­sku žu­pa­ni­ju, ko­ja je sa Za­vo­dom za hit­nu me­di­ci­nu osi­gu­ra­la za ovo lje­to MUP-ov he­li­kop­ter za hit­ne in­ter­ven­ci­je na svom po­dru­čju. Ti­me će se od­te­re­ti­ti MORH-ov he­li­kop­ter ko­ji uz­li­je­će iz Spli­ta, dok će kao tre­ća ba­za ko­ja po­kri­va tu­ris­tič­ku se­zo­nu he­li­kop­ter­skim hit­nim pri­je­vo­zom, kao i proš­le go­di­ne, za sje­ver­ni Ja­dran bi­ti Krk. – Raz­li­ka je što je MUP-ov he­li­kop­ter ma­nji, po­put onih ta­li­jan­skih ko­ji su uki­nu­ti, pa mo­že sli­je­ta­ti di­rek­t­no na mjes­to ne­sre­će, dok MORH-ovi ve­ći he­li­kop­te­ri sli­je­ću na pis­tu, gdje pre­uzi­ma­ju une­sre­će­ne na­kon što im je već pru­že­na pr­va po­moć – po­jas­ni­la je dr. Ma­ja Gr­ba Bu­je­vić, rav­na­te­lji­ca Za­vo­da za hit­nu me­di­ci­nu. Da­nas po­či­nje rad svih do­dat­nih 20 ti­mo­va u tu­ris­tič­koj se­zo­ni (17 za hit­nu me­di­cin­sku po­moć na pro­met­ni­ca­ma i tri he­li­kop­ter­ska ti­ma). La­ni su pro­met­ni ti­mo­vi zbri­nu­li 2134 ži­vot­no ugro­že­na pa­ci­jen­ta na hr­vat­skim ces­ta­ma, dok ih je iz tri he­li­kop­ter­ske ba­ze zbri­nu­to 423. Do­dat­ni će ti­mo­vi ra­di­ti do 1. lis­to­pa­da.

Dr. Ma­ja Gr­ba Bu­je­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.