Ne po­li­ti­ci u ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– HNS ne­će kao stran­ka ima­ti utje­caj na ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, ne­go će ga ima­ti mi­nis­tri­ca, ali će­mo po­ku­ša­ti de­po­li­ti­zi­ra­ti to pi­ta­nje – iz­ja­vio je ju­čer pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Pre­drag Štro­mar (HNS) na­kon pre­uzi­ma­nja Mi­nis­tar­stva od Lo­vre Kuš­če­vi­ća. Štro­mar je od­go­va­ra­ju­ći na no­vi­nar­ska pi­ta­nja ka­zao da ne že­le po­li­ti­ku u ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi te da ta­ko mis­le i gra­đa­ni. – Si­gu­ran sam da će­mo os­tva­ri­ti cilj, de­po­li­ti­za­ci­ju obra­zo­va­nja, a i pu­no ve­ći cilj – pro­ves­ti pra­vu re­for­mu obra­zo­va­nja ka­ko bi na­ša dje­ca uči­la bo­lje i kva­li­tet­ni­je te bi­la kon­ku­rent­ni­ja na tr­ži­štu ra­da, od­nos­no ka­ko bi­smo im omo­gu­ći­li da stva­ra­ju bo­lje druš­tvo – ka­zao je Štro­mar. Iz­ra­zio je pri­tom uvje­re­nje da i HDZ kao i HNS že­li pro­mje­ne kao što to že­le i gra­đa­ni Hr­vat­ske. Štro­mar je iz­ja­vio i da će pro­mje­ne pro­ves­ti ta­ko da će slu­ša­ti gra­đa­ne i sve one ko­ji ima­ju ika­kav utje­caj na obra­zo­va­nje te da će uze­ti naj­bo­lje od svih. Na pi­ta­nje no­vi­na­ra o os­tav­ci pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Da­vo­ra Ive Sti­era, Štro­mar je ka­zao da ne mis­li da je raz­log te os­tav­ke skla­pa­nje ko­ali­ci­je HDZ-a i HNS-a. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, to je unu­tar­nja stvar HDZ-a i ni­je htio ko­men­ti­ra­ti sta­nje u toj stran­ci. HDZ-ovac Kuš­če­vić pak ka­zao je da on ne bi zbog ne­za­do­volj­stva i ne­kih po­li­tič­kih nes­la­ga­nja odus­tao od stva­ra­nja bo­lje Hr­vat­ske. – Ušao sam u ko­ali­ci­ju s HNS-om uvje­ren da ima­mo is­te in­te­re­se i da će­mo svi ra­di­ti na tim ci­lje­vi­ma. Ako ta­ko ne bu­de, oti­ći ću iz ko­ali­ci­je, no dat ću sve od se­be da na svo­joj no­voj duž­nos­ti sa svim ko­le­ga­ma u Vla­di ra­di­mo na do­bro­bit Hr­vat­ske, i tu ne­ma mjes­ta po­li­tič­kom stran­ča­re­nju – po­ru­čio je Kuš­če­vić. Štro­mar je pre­uzi­ma­ju­ći Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva ka­zao da mu je cilj spo­ji­ti ka­tas­tar i zem­ljiš­ne knji­ge ka­ko bi gra­đa­ni lak­še do­la­zi­li do do­ku­me­na­ta. Za po­rez na ne­kret­ni­ne ka­zao je da će pra­vi za­kon, ko­ji će bi­ti dio za­ko­na o po­re­zu na imo­vi­nu, na sna­gu stu­pi­ti pos­li­je 2020., dok sa­daš­nji za­hvat ni­je pra­vi po­rez na ne­kret­ni­ne već tran­sfor­ma­ci­ja ko­mu­nal­ne nak­na­de u po­rez. (jb)

D. URUKALOVIĆ/PIXSELL

Štro­mar je pre­uzeo Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva od Lo­vre Kuš­če­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.