Sta­ni­mi­ro­vić će SDSS pre­pus­ti­ti Pu­pov­cu, ali on ne mo­že dr­ža­ti is­tok

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić

– DSS ima i dva vi­jeć­ni­ka u Grad­skom vi­je­ću. Vi­še mi nit­ko ne mo­že os­po­ri­ti le­gi­ti­mi­tet pred­stav­ni­ka Sr­ba – ka­že Sr­đan Mi­la­ko­vić Uz niz po­zi­tiv­nih ili ne­ga­tiv­nih iz­ne­na­đe­nja ne­dav­nih lo­kal­nih iz­bo­ra re­zul­tat Sr­đa­na Mi­la­ko­vi­ća u Vu­ko­va­ru sva­ka­ko je odjek­nuo u ci­je­loj Hr­vat­skoj. Mi­la­ko­vić, ko­ji je i pot­pred­sjed­nik De­mo­krat­skog sa­ve­za Sr­ba (DSS), po­bi­je­dio je u utr­ci za do­gra­do­na­čel­ni­ka Vu­ko­va­ra iz re­do­va sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne, a nje­go­va lis­ta osvo­ji­la je dva mjes­ta u Grad­skom vi­je­ću. Mi­la­ko­vić je glav­ni “kri­vac” što SDSS pr­vi put od mir­ne re­in­te­gra­ci­je ne­će ima­ti do­gra­do­na­čel­ni­ka iz svo­jih re­do­va.

Što mis­li­te o svo­jem iz­bor­nom re­zul­ta­tu?

Izu­zet­no smo za­do­volj­ni. Ovaj je re­zul­tat ne sa­mo na­ša ve­li­ka po­bje­da, ne­go mo­že izu­zet­no pu­no zna­či­ti i za bu­duć­nost. Za Sr­be u Hr­vat­skoj oče­ku­jem da će ovaj naš re­zul­tat ima­ti ve­li­ki efekt u po­li­ti­ci u Hr­vat­skoj i bi­ti po­ka­za­telj mno­gim dru­gi­ma da se mo­že do po­bje­de pro­tiv onih za ko­je se sma­tra­lo da su ne­po­bje­di­vi.

Što vas je do­ve­lo do po­bje­de na iz­bo­ri­ma u Vu­ko­va­ru?

Rad pro­tek­lih go­di­na, ali i pre­poz­nat­lji­vost me­đu lju­di­ma. Go­vo­rio sam o raz­nim te­ma­ma dok su dru­gi šu­tje­li, os­tao vje­ro­dos­to­jan i ra­dio na te­re­nu. Uz mi­ni­mal­na sred­stva pro­ve­li smo kva­li­tet­nu iz­bor­nu kam­pa­nju. Po­mo­gao mi je pu­no i SDSS svo­jom ba­ha­toš­ću, jer ni­je slu­šao puls na­ro­da, ni­je bio me­đu svo­jim bi­ra­či­ma, lo­še je ka­dro­vi­rao. Pos­to­je po­li­tič­ke gra­ni­ce u tak­vom “si­lo­va­nju” kao i po­li­tič­ke gra­ni­ce mo­ći, što se po­ka­za­lo upra­vo u Vu­ko­va­ru na ovim iz­bo­ri­ma. A SDSS naj­ja­ču po­druž­ni­cu ima upra­vo u Vu­ko­va­ru. No­si­telj lis­te za Grad­sko vi­je­će bio Vo­jis­lav Sta­ni­mi­ro­vić.

Kak­va je bu­duć­nost SDSS-a?

Pred SDSS-om su ve­li­ke pro­mje­ne. Mo­rat će se vi­še okre­nu­ti lju­di­ma, slu­ša­ti nji­ho­ve po­tre­be, ali i bi­ti s nji­ma. Na­jod­go­vor­ni­ji je za sve to što se do­ga­đa vrh stran­ke, Vo­jis­lav Sta­ni­mi­ro­vić i Mi­lo­rad Pu­po­vac. O Sta­ni­mi­ro­vi­će­vu od­la­sku s mjes­ta pred­sjed­ni­ka već se ne­ko vri­je­me go­vo­ri, a re­zul­tat na iz­bo­ri­ma to bi mo­gao sa­mo ubr­za­ti. Ta­da će vje­ro­jat­no i služ­be­no pr­vi čo­vjek SDSS-a pos­ta­ti Pu­po­vac.

Što će to zna­či­ti za SDSS?

Pu­po­vac ne­će mo­ći kon­tro­li­ra­ti is­tok gdje je SDSS i naj­ja­či. To će u ko­nač­ni­ci do­ves­ti i do slab­lje­nja utje­ca­ja SDSS-a.

Što mis­li­te o ko­ali­ci­ji HDZ – HNS sklop­lje­noj na ra­zi­ni dr­ža­ve?

To je ne­prin­ci­pi­jel­na ko­ali­ci­ja ko­joj je cilj sa­ču­va­ti vlast HDZ-u i da HNS opet par­ti­ci­pi­ra u vlas­ti. Ta ko­ali­ci­ja po­ka­zu­je i da su se raz­li­ke iz­me­đu po­li­tič­kih stra­na­ka is­to­pi­le, da svat­ko zas­tu­pa sva­šta. Sve to i da­lje dis­kre­di­ti­ra po­li­ti­ku, po­li­ti­ča­re, ins­ti­tu­ci­je... Sta­bil­nost dr­ža­ve, ka­ko su to pred­stav­lja­li i iz HDZ-a i iz HNS-a, si­gur­no ni­je bi­la is­klju­či­vi raz­log ko­ali­ci­je.

Ka­kav je da­nas po­lo­žaj Sr­ba u Vu­ko­va­ru?

Sr­bi su mar­gi­na­li­zi­ra­na za­jed­ni­ca iako či­ne tre­ći­nu sta­nov­niš­tva Vu­ko­va­ra. Iz­gu­bi­li su na­du u bo­lje su­tra, bez pri­li­ke su da po­ka­žu što i ko­li­ko mo­gu. To su stva­ri ko­je že­lim pro­mi­je­ni­ti. Nit­ko ni­šta ne tra­ži na li­je­pe oči i zbog ma­njin­skih pra­va, ne­go da im se da is­ta pri­li­ka kao i dru­gi­ma. To bi bi­lo do­bro i za grad. Sr­bi te­že mo­gu do pos­la, broj­ni za­ko­ni u prak­si ne funk­ci­oni­ra­ju… I da­lje pos­to­je i odre­đe­ni stra­ho­vi kod lju­di. Tu je i pi­ta­nje stam­be­ne pro­ble­ma­ti­ke, po­lo­žaj vr­ti­ća, sta­tus ško­la, raz­nih udru­že­nja… Svi su ti pro­ble­mi u dru­gim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske još iz­ra­že­ni­ji, a čes­to i te­ži.

Na­jav­lji­va­li ste pro­mje­ne...

Po­bje­dom na iz­bo­ri­ma i ti­me što DSS ima i dva vi­jeć­ni­ka u Grad­skom vi­je­ću do­bit ću ve­ći pros­tor za dje­lo­va­nje. Sa­da mi vi­še nit­ko ne mo­že os­po­ri­ti le­gi­ti­mi­tet kao iz­a­bra­nog pred­stav­ni­ka Sr­ba. Ra­dit ću na po­bolj­ša­nju pra­va za Sr­be, ali i sve os­ta­le gra­đa­ne. Oče­ku­jem i bo­lje od­no­se s gra­do­na­čel­ni­kom Iva­nom Pe­na­vom. Mo­ra­mo go­vo­ri­ti o pro­ble­mi­ma sr­p­ske za­jed­ni­ce jer se sa­mo ta­ko oni mo­gu i ri­je­ši­ti.

Ka­ko gle­da­te na pi­ta­nje dvo­je­zič­nih plo­ča u Vu­ko­va­ru?

Os­ta­jem do­s­lje­dan svo­joj po­li­ti­ci i sta­vo­vi­ma oko dvo­je­zič­nos­ti. To je pra­vo za­kon­ski os­no­va­no što je po­t­vr­dio i Po­pis sta­nov­niš­tva iz 2011. Spre­man sam obje­di­ni­ti sve re­le­vant­ne po­li­tič­ke i dru­ge druš­tve­ne su­bjek­te u za­jed­ni­ci ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo o to­me. Ni­kak­ve po­li­tič­ke tr­go­vi­ne oko tih stva­ri ne smi­je bi­ti.

Za­mje­ra vam se da do sa­da nis­te bi­li dio ko­lo­ne sje­ća­nja 18. stu­de­no­ga?

Mo­je su­dje­lo­va­nje u ko­lo­ni ili od­la­zak na grob­lje ne zna­či i da ne su­osje­ćam sa stra­da­li­ma u ra­tu. Od­la­zak u ko­lo­nu ne do­živ­lja­vam kao akt po­bje­de, ne­go do­bro­čins­tva. To je jed­na od stva­ri na ko­ju se ne tre­ba gle­da­ti is­klju­či­vo i ni­je sre­diš­nja stvar u ko­mu­ni­ka­ci­ji dvi­ju za­jed­ni­ca. Tu je i pri­ča o rat­nom stra­da­nju Sr­ba. Sve to tre­ba us­po­re­do rje­ša­va­ti i ne smi­je bi­ti pre­pre­ka nor­mal­nom ži­vo­tu gra­đa­na. Mo­ra­mo sjes­ti za stol...

Ko­li­ko Sr­ba ži­vi u Vu­ko­va­ru?

Pre­ma po­s­ljed­njem po­pi­su vi­še od 34 pos­to Sr­ba ži­vje­lo je u Vu­ko­va­ru. Ko­li­ko ih je da­nas, ne znam jer od­la­ze svi, i Sr­bi i Hr­va­ti. Je li to i da­lje go­to­vo 35 pos­to ili ne­ka dru­ga broj­ka, ma­nje je važ­no. Sr­bi su ov­dje iz­vor­ni na­rod i do­ni­je­li su i na­pra­vi­li pu­no do­brih stva­ri.

Kak­va je dalj­nja bu­duć­nost DSS-a?

DSS ras­te i ra­zvi­ja se. U Grad­skom vi­je­ću Vu­ko­va­ra po dva vi­jeć­ni­ka imat će­mo mi i SDSS s ti­me da DSS ima i do­gra­do­na­čel­ni­ka. Osvo­ji­li smo i dva mjes­ta do­žu­pa­na, ne­ko­li­ko za­mje­ni­ka na­čel­ni­ka i 20-ak vi­jeć­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.