“Rod­ni kraj ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Ti­je­kom pros­la­ve An­tu­no­va u Gor­njim Mo­či­li­ma fra Ka­ra­dža is­tak­nuo je da ci­je­ni kul­tur­ni i pas­to­ral­ni žar žup­ni­ka Iva­na To­lja Ve­dran Ba­len Svat­ko ima sa­vjest, ali sa­vjest tre­ba bi­ti us­kla­đe­na s Bož­jom vo­ljom, a Bož­ja vo­lja je da ne za­pus­ti­mo ono mjes­to gdje smo kr­šte­ni i gdje smo pri­mi­li svo­ju vje­ru – re­kao je fra Fi­lip Ka­ra­dža, član fra­nje­vač­ke pro- vin­ci­je Bos­ne Sre­bre­ne i žup­nik žu­pe sve­tog Iva­na Kr­sti­te­lja u Pod­mi­la­čju, pri pros­la­vi Blag­da­na sve­tog An­te Pa­do­van­skog u po­vrat­nič­koj žu­pi Gor­nja Mo­či­la – Si­je­ko­vac po­kraj Bo­san­skog Bro­da. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­oma je važ­no da lju­di ne za­bo­ra­ve svoj rod­ni kraj. Po­vrat­ni­ci ne­sum­nji­vo ima­ju do­bru vo­lju i čis­tu sa­vjest, ali to, is­ti­če, ni­je do­volj­no bez stva­ra­nja po­volj­nog druš­tve­no-po­li­tič­kog i eko­nom­skog am­bi­jen­ta. Sto­ga je upu­tio apel svim od­go­vor­nim struk­tu­ra­ma u Cr­k­vi i dr­ža­vi da im se po­mog­ne. U svo­joj pro­po­vi­je­di pred dvjes­to­ti­njak vjer­ni­ka Ka­ra­dža je go­vo­rio o fra­nje­vač­koj di­men­zi­ji sve­tog An­te i du­hov­nos­ti ko­jom je pri­do­nio svi­je­tu i kr­š­ćan­skoj te­olo­gi­ji. Is­tak­nuo je da ga ra­du­je sva­ki do­la­zak u ob­nov­lje­nu žup­nu cr­k­vu sv. An­te i da ci­je­ni kul­tur­ni i pas­to­ral­ni žar žup­ni­ka Iva­na To­lja, či­jom su zas­lu­gom u Mo­či­li­ma nik­nu­li i druš­tve­ni dom i sport­sko igra­li­šte, a u pla­nu je i grad­nja no­vog mul­ti­funk­ci­onal­nog cen­tra. Sve će to do­pri­ni­je­ti du­hov­nom i ma­te­ri­jal­nom na­pret­ku ovog di­je­la Bo­san­ske Po­sa­vi­ne.

Pros­la­va Blag­da­na sve­tog An­te Pa­do­van­skog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.