Ma­cron ugos­tio May u Pa­ri­zu – li­ce i na­li­čje no­ve Eu­ro­pe

Glav­na te­ma ovih raz­go­vo­ra je bor­ba pro­tiv te­ro­riz­ma. Či­ni se da je to je­di­no o če­mu dvi­je zem­lje tre­nu­tač­no mo­gu raz­go­va­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić Pro­mje­nji­va sre­ća

Pri­je sa­mo go­di­nu da­na, su­sret fran­cu­skog i bri­tan­skog li­de­ra bio bi izu­zet­no va­žan. No, da­nas stva­ri sto­je dru­ga­či­je ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron i bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May sva­ka­ko su oso­be ko­je su vr­lo du­bo­ko obi­lje­ži­le pro­tek­lu po­li­tič­ku go­di­nu u Eu­ro­pi. U tre­nu­ci­ma ka­da je The­re­sa May pre­uzi­ma­la kor­mi­lo bri­tan­ske vla­de i to s vr­lo ko­mot­nom ve­ći­nom u par­la­men­tu, Ma­cron je bio po­li­tič­ki aut­saj­der ko­ji je os­no­vao svoj po­kret i kre­nuo u pro­na­la­že­nje svo­ga mjes­ta na fran­cu­skoj po­li­tič­koj sce­ni. Proš­lo­ga lje­ta May je bi­la moć­na pre­mi­jer­ka ko­joj ni­šta ni­je ne­dos­ta­ja­lo da za­poč­ne i do­vr­ši pro­ces raz­dru­ži­va­nja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je od Eu­rop­ske uni­je. Ma­cron je bio čo­vjek s vi­zi­jom, ali ta­da nit­ko ni­je ni slu­tio da će slje­de­će lje­to do­če­ka­ti kao pred­sjed­nik či­ja je no­va stran­ka po­tuk­la dvi­je već de­set­lje­ći­ma naj­moć­ni­je stran­ke u Fran­cu­skoj i do­bio ve­ći­nu u par­la­men­tu o kak­voj je sa­mo mo­gao sa­nja­ti.

Ri­skan­tan po­li­tič­ki po­ker

U me­đu­vre­me­nu, May je odi­gra­la ri­skant­nu par­ti­ju po­li­tič­kog po­ke­ra i iz­gu­bi­la iako se na­da­la da će joj pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri do­ni­je­ti još ko­mot­ni­ju ve­ći­nu u par­la­men­tu i da­ti njoj osob­no le­gi­ti­mi­te­ta da iz­ve­de zem­lju iz EU. Su­sret ovo dvo­je po­li­ti­ča­ra u Eli­zej­skoj pa­la­či u tom je po­gle­du zna­ko­vit. Ma­cron je svo­jim iz­ja­va­ma i po­li­tič­kim pro­miš­lja­njem jas­no dao na zna­nje da će Fran­cu­ska ubu­du­će pre­uze­ti jed­nu od vo­de­ćih ulo­ga u Eu­rop­skoj uni­ji, mo­žda upra­vo ono mjes­to ko­je je Bri­ta­ni­ja od­lu­či­la na­pus­ti­ti. Sto­ga ni­je ni­ma­lo čud­no što je naj­važ­ni­ja i go­to­vo jed­ni­na te­ma raz­go­vo­ra dva­ju li­de­ra bor­ba pro­tiv te­ro­riz­ma i to na oso­bit na­čin bor­ba pro­tiv ši­re­nja te­ro­ris­tič­kih po­ru­ka pu­tem elek­tro­nič­kih ko­mu­ni­ka­ci­ja i druš­tve­nih mre­ža po­put Fa­ce­bo­oka i Go­oglea. I ta­ko je su­rad­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma pos­ta­la jed­na od ri­jet­kih za­jed­nič­kih te­ma o ko­jem ja­ki li­der u us­po­nu iz EU i os­lab­lje­na pre­mi­jer­ka s oto­ka ko­ji gra­bi u iz­o­la­ci­ju, mo­gu raz­go­va­ra­ti. Pos­to­ji još jed­na – Brexit. U tom po­gle­du, The­re­si May naj­jas­ni­ju je po­ru­ku na­kon lo­šeg iz­bor­nog re­zul­ta­ta pos­la­la nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ko­ja je ka­za­la ka­ko se sa­da na­da što sko­ri­jem po­čet­ku, ali i okon­ča­nju pre­go­vo­ra o raz­dru­ži­va­nju. Mer­kel je sa­svim svjes­na da je u Em­ma­nu­elu Ma­cro­nu do­bi­la ta­ko snaž­nog i ener­gič­nog europ­skog part­ne­ra kak­vog do sa­da vje­ro­jat­no ni­je ima­la. Upra­vo to bi mo­gao bi­ti dvo­jac ko­ji će po­kre­nu­ti ne­ke zna­čaj­ne pro­ce­se tran­sfor­ma­ci­je Eu­rop­ske uni­je. Ma­cron je od sa­mog po­čet­ka svo­je kam­pa­nje go­vo­rio ka­ko je on zak­le­ti Eu­ro­pe­jac, ali da že­li EU ko­ja će funk­ci­oni­ra­ti na je­dan sa­svim dru­ga­či­ji na­čin i na ne­kim no­vim te­me­lji­ma. I Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­gla je su­dje­lo­va­ti u tom pro­ce­su i iz­bo­ri­ti se za ne­ke pro­mje­ne ko­je njoj od­go­va­ra­ju, ali iz­a­bra­la je da je pu­no jed­nos­tav­ni­je iz­a­ći iz Uni­je. U me­đu­vre­me­nu, sla­bi i glo­bal­ni utje­caj i ugled Sje­di­nje­nih Dr­ža­va na če­lu s Do­nal­dom Trum­pom, na ko­je­ga je May ra­ču­na­la kao s naj­ve­ćim part­ne­rom raz­dru­že­ne Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

Otok iz­van stru­je

Os­ta­ne li Trump u Bi­je­loj ku­ći, bri­tan­ska se pre­mi­jer­ka ne tre­ba na­da­ti ne­kom ve­li­kom pri­ja­telj­stvu, part­ner­stvu i po­mo­ći. A Ma­cron je sa­svim neo­bič­nim sti­skom Trum­po­ve ru­ke u Ta­omi­ni na sum­mi­tu G7 dao do zna­nja da ni­je pre­vi­še fas­ci­ni­ran i da od SAD-a ni­šta ne oče­ku­je. To je ver­ba­li­zi­ra­la An­ge­la Mer­kel ko­je je ka­za­la ka­ko je sa­da pot­pu­no iz­vjes­no da Eu­ro­pa vi­še ne ra­ču­na na SAD kao part­ne­ra. The­re­sa May doš­la je Ma­cro­nu u tre­nu­ci­ma ka­da broj­ne ve­li­ke svjet­ske ban­ke naj­av­lju­ju pre­mje­šta­nje svo­jih europ­skih po­druž­ni­ca iz Lon­do­na u Pa­riz ili u Fran­k­furt, dva ve­li­ka sre­di­šta ko­ja je­su u Eu­rop­skoj uni­ji. Do sa­da je Pa­riz u od­no­su na Lon­don bio svo­je­vr­s­no dru­go­raz­red­no fi­nan­cij­sko sre­di­šte, a upra­vo Brexit bi ga mo­gao pre­tvo­ri­ti u ono što je do sa­da bio Lon­don, što bi Fran­cu­skoj mo­glo do­ni­je­ti do­dat­nu sna­gu i pres­tiž. U tom kon­tek­s­tu sve je iz­gled­ni­je da će Bri­ta­ni­ja po­nov­no pos­ta­ti otok iz­dvo­jen od kon­ti­nen­ta.

Ma­cron i Mer­kel stva­ra­ju sa­vez­niš­tvo za no­vu EU, dok Bri­ta­ni­ja po­la­ko to­ne u iz­o­la­ci­ju Pa­riz bi od Lon­do­na mo­gao pre­uze­ti pri­mat naj­z­na­čaj­ni­jeg fi­nan­cij­skog sre­di­šta EU

Pri­je go­di­nu da­na Ma­cron je bio go­to­vo ano­ni­mac, a The­re­sa May moć­na pre­mi­jer­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.