Po­nov­lje­no su­đe­nje Sta­ni­ši­ću i Si­ma­to­vi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

“Ovo su­đe­nje ba­vi se kaz­ne­nom od­go­vor­noš­ću Jo­vi­ce Sta­ni­ši­ća i Fran­ka Si­ma­to­vi­ća na te­me­lju nji­ho­ve vo­de­će ulo­ge u udru­že­nom zlo­či­nač­kom pot­hva­tu cilj ko­je­ga je bio us­pos­ta­va na­ci­onal­no ho­mo­ge­nog te­ri­to­ri­ja na po­dru­čju Hr­vat­ske i BiH ko­jim su tre­ba­li do­mi­ni­ra­ti Sr­bi i to je tre­ba­lo pos­ti­ći na­sil­nim uk­la­nja­njem po­naj­vi­še Hr­va­ta i mus­li­ma­na kam­pa­njom zlo­či­na”, ka­zao je ju­čer na po­čet­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja u Ha­agu ne­ka­daš­njim čel­ni­ci­ma sr­bi­jan­ske Dr­žav­ne si­gur­nos­ti tu­ži­telj Do­uglas Strin­ger.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.