$ / ku­na 6,607

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Ru­si pret­pos­tav­lja­ju da je pad ci­je­ne tre­nu­ta­čan jer oče­ku­ju da će se svjet­ske za­li­he naf­te u ne­ko­li­ko mje­se­ci sma­nji­ti, što će po­vi­si­ti ci­je­nu ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Ci­je­na naf­te na svjet­skim je tr­ži­šti­ma po­nov­no pa­la is­pod psi­ho­lo­ške gra­ni­ce od 50 do­la­ra po ba­re­lu – toč­ni­je na 48,48 do­la­ra po ba­re­lu na­kon što su Ame­ri­kan­ci obja­vi­li da po­ja­ča­va­ju pro­izvod­nju cr­nog zla­ta. Iako ve­ći­na naf­t­nih kom­pa­ni­ja mo­že bi­ti pro­fi­ta­bil­na na ovoj ra­zi­ni, ci­je­na naf­te is­pod 50 do­la­ra ne jam­či no­va is­tra­ži­va­nja i zna­čaj­na ula­ga­nja. Pad vri­jed­nos­ti si­ro­ve naf­te ko­ji ni­je ne­utra­li­zi­ran po­s­ljed­njih da­na znak je i da OPEC-ova ak­ci­ja u ko­ju su uklju­či­li go­to­vo sve ve­li­ke pro­izvo­đa­če naf­te osim SAD-a iz­van kar­te­la za­sad ni­je us­pješ­na.

Cilj – 60 do­la­ra ba­rel

Sa­udij­ska Ara­bi­ja i Ru­si­ja smi­ru­ju si­tu­aci­ju i tvr­de da će se ci­je­na sta­bi­li­zi­ra­ti do kra­ja ove go­di­ne i da će sma­nji­va­nje pro­izvod­nje uro­di­ti plo­dom, ali da je za us­pjeh po­treb­no ne­ko­li­ko mje­se­ci. – Cilj će­mo pos­ti­ći u pr­vom tro­mje­se­čju idu­će go­di­ne, a do kra­ja go­di­ne će se ci­je­na sta­bi­li­zi­ra­ti – po­ru­ka je ru­skog mi­nis­tra ener­ge­ti­ke Alek­san­dra No­va­ka, dok je nje­gov ko­le­ga iz Sa­udij­ske Ara­bi­je Kha­lid Al-Fa­lih is­tak­nuo da će za­li­he naf­te pas­ti na po­vi­jes­ni pro­sjek u idu­ćih tri do če­ti­ri mje­se­ca te da ne­ma pros­to­ra za za­bri­nu­tost zbog po­ja­ča­ne pro­izvod­nje u SAD-u. Ipak, nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da bi pri­je is­te­ka go­di­ne Sa­udij­ska Ara­bi­ja, ko­ja je naj­ve­ći pro­izvo­đač naf­te u OPEC-u, mo­žda mo­gla i pro­mi­je­ni­ti tak­ti­ku ako ak­ci­ja ne po­lu­či oče­ki­va­ne re­zul­ta­te, a to je di­za­nje ci­je­ne pre­ma 60 do­la­ra po ba­re­lu. – Uo­či­mo li raz­lo­ge za pri­la­go­đa­va­nje tr­ži­štu, raz­mis­lit će­mo o op­ci­ja­ma, a ako do kra­ja go­di­ne ci­je­na ne po­ras­te oz­bilj­no će­mo raz­mis­li­ti o to­me ima li smis­la i da­lje ma­nje pro­izvo­di­ti – priz­nao

Ka­tar se dr­ži do­go­vo­ra bez ob­zi­ra na sank­ci­je ko­je mu je uve­la Sa­udij­ska Ara­bi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.