Po­šta­ri opet idu u ak­ci­ju oči­ta­va­nja plin­skih bro­ji­la

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mš)

Plin­ska bro­ji­la ko­ris­ni­ka Grad­ske pli­na­re Zagreb od 16. lip­nja do 16. sr­p­nja po­nov­no će oči­ta­va­ti po­šta­ri. Ra­di­li su to ove go­di­ne već u dva na­vra­ta, i to na po­dru­čju Za­gre­ba, Za­pre­ši­ća i Ve­li­ke Go­ri­ce te u op­ći­na­ma Br­do­vec, Du­bra­vi­ca, Ma­ri­ja Go­ri­ca i Puš­ća, a iz Hr­vat­ske po­šte po­zi­va­li su još jed­nom ko­ris­ni­ke Pli­na­re da nji­ho­vim dje­lat­ni­ci­ma omo­gu­će ne­sme­tan pris­tup plin­skim bro­ji­li­ma. Po­šta­ri su, pod­sje­ti­mo, u oči­ta­va­nje bro­ji­la kre­nu­li pr­vi put pri­je dvi­je go­di­ne, a njih se za taj po­sao oda­bra­lo jer u Pli­na­ri sma­tra­ju ka­ko ima­ju is­kus­tva na svom po­dru­čju, ali i po­vje­re­nje gra­đa­na.

HR­VAT­SKA POŠTA

Ima­ju is­kus­tvo i po­vje­re­nje Lju­di ih poz­na­ju, a oni se do­bro sna­la­ze u kvar­tu – bi­li su raz­lo­zi za oda­bir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.