1. Bi­raj STEM u pri­vat­noj gim­na­zi­ji Ma­rul

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Od idu­će škol­ske go­di­ne uče­ni­ci ko­ji se od­lu­če upi­sa­ti pri­vat­ne sred­nje ško­le sa­da, uz je­zič­ne i op­će, na iz­bor ima­ju i pri­ro­dos­lov­no-ma­te­ma­tič­ke pro­gra­me. I dok se na ra­zi­ni dr­ža­ve go­vo­ri o važ­nos­ti STEM po­dru­čja, pri­vat­ne sred­nje ško­le po­če­le su s nje­go­vom pri­mje­nom već sa­da ka­ko bi uče­ni­ke za­in­te­re­si­ra­ne za ta po­dru­čja pri­pre­mi­le za tr­žiš­no naj­tra­že­ni­ja za­ni­ma­nja. Pri­ro­dos­lov­no-ma­te­ma­tič­ki pro­gram ove go­di­ne mo­že se upi­sa­ti u za­gre­bač­koj pri­vat­noj gim­na­zi­ji Ma­rul, u Vod­ni­ko­voj 12, a da bi se on pot­pu­no pri­mi­je­nio, ško­li su u re­ali­za­ci­ji ovog no­vog pro­gra­ma po­moć pru­ži­li i pro­fe­so­ri MIOC-a. Sa­dr­žaj je jed­nos­ta­van – nas­tav­ni pro­gram ima vi­še sa­ti ma­te­ma­ti­ke, fi­zi­ke i in­for­ma­ti­ke ti­je­kom sve če­ti­ri go­di­ne obra­zo­va­nja. Uče­ni­ci­ma se ujed­no pru­ža mo­guć­nost pro­ši­re­nog pro­gra­ma ma­te­ma­ti­ke i in­for­ma­ti­ke umjes­to dru­gog stra­nog je­zi­ka. Ta­ko se od je­se­ni otva­ra je­dan raz­red ovog smje­ra ko­ji će mo­ći upi­sa­ti 24 uče­ni­ka – a za upis su pre­dvi­đe­na dva ro­ka – ljet­ni i je­sen­ski. Obja­va ko­nač­nih re­zul­ta­ta u ljet­nom ro­ku jest 13. sr­p­nja, dok je 21. ko­lo­vo­za rok s ko­jim po­či­nju pri­ja­ve u sus­tav za je­sen­ski rok. Za upis u spo­me­nu­tu gim­na­zi­ju i no­vi pri­ro­dos­lov­no­ma­te­ma­tič­ki sus­tav uče­ni­ci­ma se zbra­ja pro­sjek svih za­klju­če­nih ocje­na svih pred­me­ta na dvi­je de­ci­ma­le u po­s­ljed­nja če­ti­ri raz­re­da os­nov­nog obra­zo­va­nja, kao i zbroj za­klju­če­nih ocje­na u po­s­ljed­nja dva raz­re­da os­nov­nog obra­zo­va­nja iz nas­tav­nih pred­me­ta važ­nih za nas­ta­vak obra­zo­va­nja: hr­vat­skog, ma­te­ma­ti­ke, ke­mi­je, bi­olo­gi­je, fi­zi­ke i stra­nog je­zi­ka. Uče­nik mo­že os­tva­ri­ti do­dat­ne bo­do­ve s od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma os­tva­re­nim na sport­skim, dr­žav­nim i me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma. Ško­la­ri­na iz­no­si 29.500 ku­na i pla­ti­va je u de­set ra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.