1. RIT Cro­atia

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

RIT Cro­atia je me­đu­na­rod­ni kam­pus pres­tiž­nog ame­rič­kog sve­uči­li­šta Roc­hes­ter Ins­ti­tu­te of Teh­c­no­logy (NY, SAD). Uz ma­tič­ni kam­pus u SAD-u te hr­vat­ske kam­pu­se u Du­brov­ni­ku i Za­gre­bu, RIT ima kam­pu­se i u Du­ba­iju (UAE), Ki­ni... RIT Cro­atia stu­den­ti­ma nu­di ame­rič­ke vi­so­ko­obra­zov­ne stu­di­je. Nas­ta­va na en­gle­skom je­zi­ku, stu­den­ti iz Hr­vat­ske i ci­je­log svi­je­ta, pro­fe­so­ri s bo­ga­tim aka­dem­skim i pro­fe­si­onal­nim is­kus­tvom, struč­na prak­sa ve­za­na uz po­dru­čje oda­bra­nog stu­di­ja u tra­ja­nju od oko šest mje­se­ci, stu­dij na kam­pu­si­ma RIT-a u Ame­ri­ci ili Du­ba­iju, ame­rič­ka i hr­vat­ska di­plo­ma, iz­ra­zi­to vi­sok pos­to­tak za­poš­lja­va­nja di­plo­ma­na­ta… I još mo­žeš osvo­ji­ti sti­pen­di­ju za že­lje­ni stu­dij! Ovo su tek ne­ke pred­nos­ti stu­di­ra­nja na je­di­nom ame­rič­kom ko­le­džu u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.