Učla­ni se u Na­ci­onal­nu sve­uči­liš­nu knjiž­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

LJETNO RADNO VRI­JE­ME STUDENT-SERVISA:

od 10. do 25. ko­lo­vo­za odjel šal­ter­skog pos­lo­va­nja i ured vo­di­te­lja Student-servisa ra­dit će od 7 do 16 sa­ti.

Služ­ba za za­poš­lja­va­nje stu­de­na­ta i odjel sal­da-kon­ti ra­dit će od 7.30 do 15.30 sa­ti.

Is­pos­ta­va student-servisa u Ve­li­koj Go­ri­ci ra­dit će od 24. sr­p­nja do 25. ko­lo­vo­za 2017. go­di­ne.

Is­pos­ta­va student-servisa u Za­pre­ši­ću ra­dit će od 24. sr­p­nja do 25. ko­lo­vo­za 2017. go­di­ne.

Iza­be­ri ljet­ni po­sao Od­mah na­kon upi­sa na stu­dij student se mo­že učla­ni­ti u stu­dent­ser­vis.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.