Ko­li­ko čes­to se pre­po­ru­ču­je da­ti krv?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Da­nas je Svjet­ski dan da­ri­va­te­lja kr­vi, hu­ma­ni­ta­ra­ca bez prem­ca. Pro­vje­ri­te što zna­te o nji­ho­vu ra­du ko­ji spa­ša­va ži­vo­te

1. Da­ri­va­telj kr­vi mo­že bi­ti sva­ka zdra­va i odras­la oso­ba, ali ne­ka ogra­ni­če­nja ipak pos­to­je. Za go­di­ne ži­vo­ta ona iz­no­se:

a) od 18 do 50 go­di­na b) od 18 do 65 go­di­na c) od 18 do 70 go­di­na

2. Da­ri­va­nje kr­vi ne šte­ti zdrav­lju ako se pro­ve­du svi pro­pi­sa­ni pos­tup­ci pri oda­bi­ru da­ri­va­te­lja kr­vi. Sva­ka zdra­va oso­ba mo­že - bez opas­nos­ti za svo­je zdrav­lje - da­ro­va­ti krv:

a) 1 put go­diš­nje b) 1 do 2 pu­ta go­diš­nje c) 3 do 4 pu­ta go­diš­nje

3. Or­ga­ni­zam da­ri­va­te­lja kr­vi vr­lo br­zo pot­pu­no na­dok­na­đu­je ko­li­či­nu i sve sas­tav­ne di­je­lo­ve da­ro­va­ne kr­vi: već u 24 sa­ta or­ga­ni­zam na­dok­na­di te­ku­ći dio kr­vi - plaz­mu i nje­zi­ne sas­toj­ke, broj trom­bo­ci­ta i le­uko­ci­ta. Ko­li­ko tre­ba da se na­dok­na­de eri­tro­ci­ti?

a) tje­dan da­na b) 4 do 6 tje­da­na c) tri mje­se­ca

4. U jed­nom va­đe­nju kr­vi da­ri­va­telj da­ru­je 450 mi­li­li­ta­ra kr­vi. Zna­te li ko­li­ko pri to­me iz­gu­bi že­lje­za?

a) 200 mg b) 300 mg c) 400 mg

5. Ko­li­ko ljud­skom ti­je­lu tre­ba vre­me­na da, uz uobi­ča­je­nu pre­hra­nu, na­dok­na­di to že­lje­zo?

a) dva tjed­na b) mje­sec do dva c) šest mje­se­ci

6. Da­ri­va­njem kr­vi ne nas­ta­ju štet­ne tje­les­ne pro­mje­ne ili po­s­lje­di­ce za or­ga­ni­zam, ali ne­ki se lju­di bo­lje osje­ća­ju na­kon što da­ru­ju krv i za­to ga da­ru­ju ne­ko­li­ko pu­ta go­diš­nje. To su lju­di ko­ji:

a) ima­ju čes­te aler­gi­je b) ima­ju pro­ble­ma s bron­hi­ti­som c) ima­ju bla­go po­vi­še­ni tlak

7. Za­što se da­ri­va­te­lje kr­vi, ako su pu­ša­či, uvi­jek za­mo­li da od­mah na­kon da­ri­va­nja kr­vi ne za­pa­le ci­ga­re­tu?

a) jer mo­že do­ći do krat­ko­traj­nog spaz­ma krv­nih ži­la u moz­gu b) da ih se po­tak­ne na pres­ta­nak pu­še­nja c) zbog manj­ka ki­si­ka u kr­vi

8. Ko­je pra­vo iz Za­ko­na o ra­du ima­ju do­bro­volj­ni da­ri­va­te­lji kr­vi?

a) bes­pla­tan jav­ni pri­je­voz b) je­dan slo­bo­dan dan c) po­li­cu do­pun­skog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja

9. Ko­ja eu­rop­ska zem­lja ima čak 9,7 da­ri­va­te­lja kr­vi na 100 sta­nov­ni­ka?

a) Fran­cu­ska b) Švi­car­ska c) Šved­ska

10. Ko­li­ko do­bro­volj­nih da­ri­va­te­lja kr­vi na sto sta­nov­ni­ka ima Hr­vat­ska?

a) 7,8 b) 5,6 c) 3,8 Pri­re­di­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

Važ­no je zna­ti da krv mo­gu da­ti sve pu­no­ljet­ne i zdra­ve oso­be

Zna­te li ko­li­ko da­ri­va­te­lja na sto sta­nov­ni­ka ima Hr­vat­ska?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.