SEOSKA IDILA NA KRA­JU PU­TA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Želj­ka i Želj­ko Lap­ta­lo ro­di­te­lji su kće­ri Ka­te i Ni­ke či­ja se fo­to­gra­fi­ja u na­rod­nim noš­nja­ma na­la­zi na plo­či na ula­zu u Gro­ma­ču Is­pred ko­mi­na je guv­no u ko­jem se ne­koć mla­ti­lo ži­to, bi­lo ruč­no, bi­lo da su po nje­mu u krug ho­da­li ma­gar­ci Želj­ka Lap­ta­lo bi­la je uvje­re­na da tre­ba pro­ba­ti, a Želj­ko je bio pro­tiv. Sa­da je za­do­vo­ljan što ni­je odus­ta­la Na ula­zu u Gro­ma­ču, se­oce u Du­bro­vač­kom pri­mor­ju u ko­je­mu za­vr­ša­va­ju i ces­ta i Hr­vat­ska, a s dru­ge je stra­ne Spa­so­va br­da Re­pu­bli­ka Sr­p­ska, fo­to­gra­fi­ja je dvi­ju na­smi­je­še­nih dje­voj­či­ca u na­rod­nim noš­nja­ma. To su ses­tre Ka­te i Ni­ke, snim­lje­ne pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ne­ka­ko u vri­je­me ka­da su nji­ho­vi ro­di­te­lji Želj­ka i Želj­ko Lap­ta­lo u to­me se­ocu dva­de­se­tak mi­nu­ta vož­nje uda­lje­nom od Du­brov­ni­ka dos­lov­no iz pe­pe­la po­dig­nu­li se­ljač­ko do­ma­ćins­tvo. U ra­tu uni­šte­nu dva i pol sto­lje­ća sta­ru ka­me­nu ku­ću i ima­nje Želj­ka i Želj­ko us­pje­li su uz po­moć sit­nih kre­di­ta i ot­pla­ta na ra­te i ob­no­vi­ti i li­je­po ure­di­ti pa da­nas pro­izvo­de sa svog obi­telj­skog gos­po­dar­stva – od pr­šu­ta, po­vr­ća, mas­li­no­va ulja, ra­ki­ja i vi­na do du­bro­vač­kih slas­ti­ca po­put aran­ci­na, pan­di­špa­nja, ro­za­te... - pos­lu­žu­ju gos­ti­ma ko­ji on­dje do­la­ze iz svih kra­je­va svi­je­ta.

Mis­li­li su da je lu­da

Otva­ra­ju­ći vra­ta ko­mi­na – ne­koć sre­diš­nje­ga mjes­ta svih do­ga­đa­nja, u ko­je­mu se je­lo, pi­lo i za­bav­lja­lo – u ko­jem druš­tvo pra­vi ko­ba­si­ce, su­še se pr­šu­ti i me­so i pod pe­ka­ma raz­nih ve­li­či­na pe­ku me­so i kruh – Želj­ka Lap­ta­lo iz stvar­nos­ti nas uvo­di u ne­ka proš­la vre­me­na. Pri­po­vi­je­da ka­ko se na guv­nu što se na­la­zi po­kraj ko­mi­na – okru­gloj po­vr­ši­ni po­plo­če­noj ka­me­nim plo­ča­ma – mla­ti­lo ži­to, bi­lo ruč­no bi­lo da su po nje­mu u krug ho­da­li to­va­ri. – Bi­lo je to mjes­to kru­ha i iga­ra. Ne­dje­ljom i blag­da­nom mla­di su tu ba­la­li lin­džo, ov­di su se ra­đa­le pr­ve sim­pa­ti­je, fać­ka­nja... Is­pod ku­će bi­la je ka­me­na ko­no­ba, na­su­prot nje po­jat (sta­ja) i tor. - Ovo je pa­tri­jar­hal­na sre­di­na u ko­joj je svak ti­ja ima­ti mu­ško di­te ko­jem bi sve os­ta­vi­ja, ina­če bi se ku­ća ga­si­la. A u Želj­ko­voj fa­mi­li­ji dvi ge­ne­ra­ci­je ni­je bi­lo mu­ški pa je ba­ba Ma­re sve os­ta­vi­la će­ri Ka­ti, a ona kad se uda­la za Želj­ko­va oca ni­je preš­la k nje­mu na se­lo ne­go su ži­vje­li u bra­ku, ali sva­ki na svo­me, da ova ku­ća ne pro­pad­ne. U 44. go­di­ni je ro­di­la mo­ga mu­ža i da­la mu ime Želj­ko jer je bio ja­ko že­ljen. Maj­ci u čast, Želj­ko je ku­ću na­zvao vi­la Ka­te, a so­be se zo­vu Ma­re, Ka­te i Ni­ke, u čast že­na­ma na ko­ji­ma su po­či­va­la i po­či­vat će sva če­ti­ri kan­tu­na – u da­hu iz­go­va­ra Želj­ka, od 2000. uda­na za Lap­ta­la. Ku­pi­li su su­pruž­ni­ci stan u Mo­ko­ši­ci i on­dje bi­li ne­ko vri­je­me dok Želj­ku jed­na že­na ni­je pi­ta­la bi li htje­la u Gro­ma­či pri­ma­ti gos­te. Ni­je tad bi­lo ni ko­no­be ni ko­mi­na već je u so­bi­cu ve­li­ku de­se­tak kva­dra­ta sta­vi­la sta­ru tr­pe­zu za šes­te­ro, na pro­zo­re za­vje­se od ju­te,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.