Svu­da se nas­li­ka­vam, stvar­no mi je li­je­po u sun­ča­noj Ka­li­for­ni­ji

Iva­na Mi­še­rić do­ku­men­ti­ra baš sva­ku zna­me­ni­tost pri­tom po­ka­zu­ju­ći i smi­sao za mo­du

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ana Her­ceg

Iako na sva­koj fo­to­gra­fi­ji iz Ka­li­for­ni­je priv­la­či sjaj­nim iz­gle­dom, vo­di­te­lji­ca ka­že da ne pa­zi na pre­hra­nu već da ima žes­tok ri­tam sce­na@ve­cer­nji.net Vo­di­te­lji­ca vr­lo slu­ša­ne ra­dij­ske emi­si­je “Ju­tro na Otvo­re­nom”, do­bit­ni­ca Ve­čer­nja­ko­ve ru­že za ra­dij­sku oso­bu go­di­ne i na­tje­ca­te­lji­ca showa “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”, Iva­na Mi­še­rić, za­pu­ti­la se na zas­lu­že­ni od­mor – pre­ko ba­re. Fo­to­gra­fi­je s od­mo­ra u Ame­ri­ci re­do­vi­to objav­lju­je na Ins­ta­gra­mu, a is­pod jed­ne je i priz­na­la: - Svu­da se nas­li­ka­vam. Stvar­no je li­je­po! U ne­dav­nom in­ter­v­juu Iva­na je ot­kri­la i da vo­li pu­to­va­ti, ali ju je te­ško na­tje­ra­ti da se po­kre­ne. - Pri­vat­no sam is­ta kao i pos­lov­no. Ne­ma ne­ke raz­li­ke. Te­ška sam, re­ci­mo, za pu­to­va­nja i iz­la­ske pa mi tre­ba do­dat­ni po­ti­caj. Ali kad odem, ne bu­de mi žao - ka­že li­je­pa vo­di­te­lji­ca. Tko ju je sa­da po­tak­nuo te je li se na ame­rič­ku avan­tu­ru upu­ti­la sa za­ruč­ni­kom Ju­ra­jem Hr­va­či­ćem, ni­je ot­kri­la. Na sva­koj fo­to­gra­fi­ji iz Ka­li­for­ni­je vo­di­te­lji­ca priv­la­či po­zor­nost iz­gle­dom. - Ni­sam sport­ski tip, ni­ti pa­zim na pre­hra­nu. Valj­da imam žes­tok ri­tam pa ta­ko odr­ža­vam li­ni­ju. Ka­da je ri­ječ o pre­hra­ni, je­dem što mi ti­je­lo tra­ži. Obič­no to ni­su naj­z­dra­vi­ja je­la, važ­no mi je sa­mo da je ne­što jed­nos­tav­no i fi­no – ot­kri­la je Iva­na, ko­ja je i u Ka­li­for­ni­ji pro­naš­la sa­vr­še­no mjes­to za do­ru­čak. Iako uvi­jek iz­gle­da od­lič­no, ni mo­dom ni­je op­te­re­će­na. - U no­vi­na­ma i na por­ta­li­ma vi­dim što je u tren­du pa to pri­la­go­dim se­bi i ono­me što imam u or­ma­ru. Na­rav­no, ako mi se taj trend svi­đa. Li­je­po mi je vi­dje­ti lju­de ko­ji ima­ju sti­la i hra­bros­ti spo­ji­ti sve i sva­šta na se­bi - za­klju­ču­je Iva­na ko­ja uži­va pu­nim plu­ći­ma u svo­joj ame­rič­koj avan­tu­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.