Se­ve­ri­na 200 da­na ne smi­je vi­dje­ti si­na?

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Alek­san­dar (5) pre­ma pri­vre­me­noj mje­ri Op­ćin­skog su­da, tje­dan da­na pro­vo­di s maj­kom, a tje­dan s ocem Se­ve­ri­nu Ko­jić (45) od­lu­ka Op­ćin­skog su­da, pre­ma ko­je­mu sin Alek­san­dar tje­dan tre­ba pro­vo­di­ti s ocem Mi­la­nom Po­po­vi­ćem, a dru­gi tje­dan s njom, šo­ki­ra­la je, no ona zna s kim ima pos­la, pi­še 24sa­ta. Op­ti­mis­tič­na je jer vje­ru­je da će se sve na kra­ju do­bro za­vr­ši­ti. Alek­san­dar je već is­pi­tu­je za­što ne mo­že bi­ti s ma­mom, ne­go sve vi­še vre­me­na pro­vo­di s ocem, re­kao je iz­vor bli­zak pje­va­či­ci. Pri­je mje­sec i pol da­na Mi­lan Po­po­vić (51) s ro­či­šta je, ko­je je tra­ja­lo po­la sa­ta, iz­a­šao na­smi­jan. Se­ve­ri­na Ko­jić (45) tog ju­tra ni­je doš­la na za­gre­bač­ki Op­ćin­ski gra­đan­ski sud jer je ot­pu­to­va­la u Ame­ri­ku na tur­ne­ju. Kas­ni­je je saz­na­la da je sut­ki­nja Ve­ri­ca Ni­kić do­ni­je­la pri­vre­me­nu mje­ru pre­ma ko­joj Alek­san­dar (5) je­dan tje­dan ži­vi s njom, a je­dan s Po­po­vi­ćem. Na­da­lje, dje­čak će je­dan tje­dan u sr­p­nju i je­dan u ko- lo­vo­zu pro­ves­ti s njom, a os­ta­lo vri­je­me s ocem. Sut­ki­nja je od­lu­či­la da Se­ve­ri­na 200 da­na na go­di­nu ne smi­je vi­dje­ti si­na ni­ti ga u to vri­je­me, dok je s ocem, kon­tak­ti­ra­ti, pi­še 24sa­ta. Nje­zin od­vjet­nič­ki tim na če­lu s Da­ri­jem Bu­di­mi­rom ža­lio se na od­lu­ku sut­ki­nje Ve­ri­ce Ni­kić Žu­pa­nij­skom su­du. Na­da­ju se da će taj sud do sre­di­ne sr­p­nja od­ba­ci­ti tu pri­vre­me­nu mje­ru, pi­še 24sa­ta. Za­sad dje­čak tje­dan da­na ži­vi s maj­kom, a tje­dan s ocem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.