Lam­za: Ćo­rić me ne­kad pod­sje­ti na me­ne

He­roj po­bje­de nad Ein­trac­h­tom evo­ci­rao svoj dan: ge­ni­jal­nu igru i tra­gi­čan pad s bal­ko­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić

Di­na­mo je Lam­za, Lam­za je Di­na­mo!, iz­ja­vio je bra­nič Ein­trac­h­ta Fa­hru­din Ju­su­fi na­kon po­to­pa u Za­gre­bu u Lam­zi­noj re­ži­ji Na da­naš­nji dan, toč­no pri­je 50 go­di­na, Di­na­mo je igrao vje­ro­jat­no naj­ve­ću utak­mi­cu u svo­joj po­vi­jes­ti. Nos­tal­gič­ni svje­do­ci vre­me­na iz­ba­ci­li bi do­da­tak “vje­ro­jat­no” nu­de­ći neo­bo­ri­ve ar­gu­men­te: moć­ni je Di­na­mo tog 14. lip­nja 1967. u zas­tra­šu­ju­ćem ga­lo­pu pre­ga­zio nje­mač­ki Ein­trac­ht 4:0 (Zam­ba­ta 14., No­vak 16., Guc­mirtl 87., Be­lin 102. - 11m) u po­lu­fi­na­lu Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va, a pr­vi i je­di­ni put je­dan je no­go­me­taš pla­vih bio po­is­to­vje­ćen s ci­je­lom mom­ča­di.Ima i iz­ja­va iz to­ga vre­me­na ko­ja to pot­krep­lju­je, a sti­gla je iz re­do­va su­par­ni­ka. - Di­na­mo je Lam­za, Lam­za je Di­na­mo! - zap­lje­skao je to­ga da­na Di­na­mo­voj zvi­jez­di ču­ve­ni Fa­hru­din Ju­su­fi, bra­nič Ein­trac­h­ta, pre­ga­že­nog nje­mač­kog ve­li­ka­na u mak­si­mir­skom gro­tlu, pred 30 ti­su­ća gle­da­te­lja. Toč­no pe­de­set go­di­na kas­ni­je, Di­na­mov he­roj Stje­pan Lam­za u kuć­nim se šla­pa­ma iz svo­ga sta­na do­še­tao na in­ter­v­ju za Ve­čer­njak. Za­kas­nio je ko­ju mi­nu­ti­cu pa se is­pri­čao... - Ka­vu sam već po­pio, pa sam skok­nuo do Lu­tri­je upla­ti­ti lo­to, i evo me - sje­di pred na­ma, na te­ra­si ka­fi­ća nas­lo­nje­nog na Sta­rač­ki dom na Peš­či, jed­na od naj­ve­ćih Di­na­mo­vih le­gen­da, 77-go­diš­nji Siš­ča­nin Štef Lam­za.

Ro­us na ban­ke­tu

Ni­je mu tre­ba­lo po­seb­no na­gla­ša­va­ti zbog če­ga smo se naš­li... - Sje­ćam se sva­ke mi­nu­te to­ga da­na, ali vra­ti­mo se ma­lo se­dam da­na una­trag. Iz­gu­bi­li smo 0:3 u Fran­k­fur­tu i sje­di­mo pos­li­je tek­me na ban­ke­tu s igra­či­ma Ein­trac­h­ta, bio je ta­mo i ču­ve­ni En­glez Sta­nley Ro­us. Na tom ban­ke­tu, Jul­ka (Ju­su­fi, nap.a.), za me­ne je­dan od naj­bo­ljih be­ko­va to­ga vre­me­na, mi ka­že: ‘Štef, go­to­vo je, ne­ma­te šan­se za pro­la­zak’. Hm, a me­ni se ne­ka­ko ni­je či­ni­lo baš da je go­to­vo, pa sam po­koj­nom no-

Kob­na je po­gre­ška bi­la što pos­li­je utak­mi­ce ni­sam s Ein­trac­h­tom oti­šao u Es­pla­na­du. Po­zvao me Ivi­ca Hor­vat... STJE­PAN LAM­ZA o ve­če­ri 14. lip­nja 1967. ‘S bal­ko­na vi­si­ne pet me­ta­ra pao sam na stol. Da sam pao na be­ton, ne bi mi bi­lo spa­sa’ ‘Ži­vim do­bro, ne ža­lim se. Di­na­mo mi po­ma­že pa mje­seč­no imam oko 6-7 ti­su­ća ku­na’

vi­na­ru Zu­li iz­ja­vio: ‘U Za­gre­bu će bi­ti 4:0 za nas!’. Ni­sam mo­gao bi­ti si­gu­ran, ali imao sam ne­ku na­du jer mi smo ipak bi­li mom­čad, pra­va mom­čad - pri­ča Lam­za. Ka­žu oče­vi­ci da nit­ko ni­ka­da ni­je ta­ko igrao za Di­na­mo, odi­gra­li ste si­mul­tan­ku u ko­joj nis­te bi­li stri­je­lac, ali ste su­dje­lo­va­li u pri­pre­mi sva če­ti­ri po­got­ka. Iz­vjes­ti­telj VL-a Ico Ker­hin dao vam je ocje­nu 9,5. - Bi­la je to utak­mi­ca spe­ci­fič­ne te­ži­ne, od­lu­ču­ju­ća za fi­na­le, i za­to mi je mo­žda naj­važ­ni­ja. Ali, imao sam i bo­ljih nastupa; pro­tiv Ri­je­ke u Za­gre­bu, 5:1 smo po­bi­je­di­li, dao sam tri go­la, bio je nas­lov u no­vi­na­ma ‘Šte­fo­va su­bo­ta’, do­bio sam ocje­nu 10. U Bar­ce­lo­ni smo po­bi­je­đe­ni s 4:3, to je bi­la fe­no­me­nal­na utak­mi­ca, pa smo na­di­gra­li Par­ti­zan u Ku­pu 7:2, Zvez­du ov­dje sa 6:0... - nas­tav­lja Lam­za. Zas­lu­ge za bri­ljant­nu se­zo­nu pri­pi­su­je i svo­me tre­ne­ru Bran­ku Ze­be­cu. - Kod dru­gih sam se tre­ne­ra pre­vi­še tro­šio, bio sam half, spoj­ka, bra­nič, a on mi je re­kao: ‘Ti si sa­mo do cen­tra, u na­šu po­lo­vi­cu ne ula­zi!’. Bio sam kod nje­ga spoj­ka, po li­je­voj stra­ni, ali imao sam slo­bo­du u igri, ni­je me spu­ta­vao i dao sam mu naj­bo­lje igre. Naj­ljep­ši de­talj utak­mi­ce pro­tiv Ni­je­ma­ca? - U 87. mi­nu­ti na li­je­voj stra­ni uzeo sam lop­tu, 35-40 me­ta­ra od go­la, pro­šao jed­no­ga, dru­go­ga, na­išao je Jul­ka, pa sam i nje­ga, do­šao sam do kor­ner-cr­te i stra­ho­vi­to cen­tri­rao, Guc­mir­tla sam dos­lov­no na­pu­cao u gla­vu i po­go­dio je za 3:0! To je od­lu­ču­ju­ći po­tez utak­mi­ce. I utak­mi­ca za­vr­ši, pri­đe mi po­moć­ni tre­ner Ein­trac­h­ta Ivi­ca Hor­vat: “Ima­te li vi an­ga­žman? Mo­že­te li do­ći k na­ma u ‘Es­pla­na­du’ da ma­lo po­raz­go­va­ra­mo?”. A ja sam bio ma­lo pre­po­ten­tan i ka­žem: “Imam an­ga­žman!”. I imao sam, tra­ži­li su me Ju­ven­tus, Li­ege..., o to­me je vo­dio ra­ču­na moj me­na­džer Lju­bo Ba­rin. I to je bi­la kob­na po­gre­ška mo­ga pa­da; da sam te ve­če­ri oti­šao u “Es­pla­na­du”, a ne u “Vi­lu Re­bar”, ne bi mi se ono do­go­di­lo. Što se do­go­di­lo te no­ći u “Vi­li Re­bar”? - Od umo­ra od utak­mi­ce ni­sam imao sna­ge ve­če­ra­ti, i kad sam do­šao go­re, gdje su deč­ki već fe­šta­li, od­mah sam po­čeo pi­ti. No ni­šta se straš­no ni­je do­go­di­lo te no­ći ne­go tek uju­tro. Brnčić, moj ci­mer, išao je ra­no na aero­drom, a ja ni­sam mo­gao spa­va­ti pa sam us­tao oko 6-7 uju­tro. Spus­tio sam se na šank gdje ni­je bi­lo ni­ko­ga i po­čeo mla­ti­ti po ru­mu. Je­dan za dru­gim. Kad su igra­či us­ta­li, iš­li su na ma­sa­žu i zva­li me sa so­bom, ali naš fi­zi­ote­ra­pe­ut Kar­lo Ža­gar, u naj­bo­ljoj na­mje­ri, re­kao mi je da odem ma­lo od­spa­va­ti. Sje­ćam se da sam im ka­zao: “Ne­ću du­go, ne­moj­te me za­klju­ča­va­ti!” I, net­ko vas je ipak za­klju­čao u so­bu? - Na­vod­no je to na­pra­vio Ža­gar, ne­ki ka­žu ko­no­ba­ri­ca, ja i dan­da­nas ne znam tko je. Us­tao sam i ka­ko sam bio za­klju­čan, iz­i­šao sam na bal­kon i vi­kao: “Tko me za­klju­čao? Otvo­ri­te mi!”. Stao sam na tru­li dio ogra­de bal­ko­na, ona je po­pus­ti­la i odjed­nom mi se sve za­cr­ni­lo. Kas­ni­je mi je biv­ša še­fi­ca “Šum­skog dvo­ra”, ko­ja je sje­di­la is­pod mo­ga bal­ko­na, ka­za­la: “Ti si naj­pri­je pao na stol za ko­jim sam sje­di­la, a nak­nad­no na be­ton. Da si pao od­mah na be­ton, ni­kad te ne bi nit­ko spa­sio”. Bi­la je to vi­si­na mo­žda od pet me­ta­ra, a ja sam bio sto pos­to gro­gi! U pa­du mi je stra­dao cen­tar za rav­no­te­žu, od če­ga se ni­ka­da ni­sam opo­ra­vio, sme­ta­lo mi je još go­di­na­ma. A ko­ji dan na­kon Ein­trac­h­ta, igra­li smo u Ri­je­ci i iz­gu­bi­li nas­lov pr­va­ka. Da sam bio zdrav, Di­na­mo bi bio pr­vak, jer Rijeka mi je od­go­va­ra­la, uvi­jek sam pro­tiv nje do­bro igrao – sjet­no pri­ča Lam­za. Jes­te li ika­da vi­dje­li igra­ča slič­no­ga se­bi? - Us­po­re­đi­va­li su me s Mo­dri­ćem, a ja sam bio sa­svim druk­či­ji tip igra­ča. On je playma­ker, a ja sam bio ofen­ziv­ni­ji, dri­blao sam, na­mje­štao go­lo­ve... Na­gi­njao sam na Me­ssi­jev stil, ali ne­daj­bo­že da se sad s Me­ssi­jem us­po­re­đu­jem... Ide­te na Di­na­mo­ve utak­mi­ce? - Stal­no idem na utak­mi­ce, u vip lo­ži imam mjes­to, ta­mo su mo­ji deč­ki. Žao mi je što ni­su pr­va­ci. Gle­da­ju­ći re­al­no, ni­su bi­li pra­vi da bi osvo­ji­li pr­vens­tvo. Žao mi je što ni­su osvo­ji­li bar kup. Jes­te li uoči­li da­ro­vi­tost An­te Ćo­ri­ća? - Za­nim­ljiv igrač, ču­jem da od­la­zi. Me­ni je do­bar taj ma­li, ima ne­ke po­te­ze ko­ji me­ni od­go­va­ra­ju, ko­je sam i ja imao. Mo­žda bi tre­bao bi­ti vi­še u igri, na­met­nu­ti se. Ka­ko ži­vi Štef Lam­za? - Do­bro, za­do­vo­ljan sam, ne ža­lim se. Sve­ukup­no, s onim što mi da­je Di­na­mo, mje­seč­no imam šest-se­dam ti­su­ća ku­na. Po­pi­je­te li ge­mišt? - Po­pi­jem, pa ne­ka­da i pre­tje­ram, ni­je mi to baš do­bro...

Ve­čer­nji list je na nas­lov­ni­ci 14. lip­nja 1967. go­di­ne do­nio in­for­ma­ci­ju da je Di­na­mo u fi­na­lu Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va, a na pr­voj stra­ni­ci spor­ta, Ico Ker­hin, ta­daš­nji no­vi­nar ko­ji je pra­tio Di­na­mo, pod nas­lo­vom “Ka­da se bo­ri – sve je mo­gu­će” opi­sao je tu ep­sku po­bje­du

Štef Lam­za na ru­ka­ma na­vi­ja­ča i su­igra­ča na­kon bri­ljant­ne iz­ved­be pro­tiv Ni­je­ma­ca u Mak­si­mi­ru Di­na­mo je 1967. go­di­ne u fi­na­lu Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va bez svo­ga naj­bo­lje­ga igra­ča Stje­pa­na Lam­ze na­dvi­sio Le­eds Uni­ted u dvi­je utak­mi­ce: 2:0 i 0:0. Do da­nas to je je­di­ni europ­ski tro­fej hr­vat­skih klu­bo­va Lam­za tvr­di da je imao i bo­ljih iz­ved­bi u dre­su Di­na­ma, ali da je tri­jumf nad Ein­trac­h­tom bio naj­z­na­čaj­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.