Don­na Ve­kić pri­dru­ži­la se Ja­ni Fett u dru­gom ko­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Don­na Ve­kić pri­dru­ži­la se Ja­ni Fett u dru­gom ko­lu WTA tur­ni­ra u Not­tin­g­ha­mu na­kon što je sa 6:4, 6:3 po­bi­je­di­la Ame­ri­kan­ku Shel­by Ro­gers, 68. te­ni­sa­či­cu svi­je­ta. Njih dvi­je su­če­li­le su se tri pu­ta i sva tri pu­ta je kao po­bjed­ni­ca iz­la­zi­la 20-go­diš­nja Osje­čan­ka. Ka­ko je pri­lič­no uvjer­lji­vo doš­la do pr­ve po­bje­de na tra­vi u ovoj se­zo­ni, od Don­ne mo­že­mo oče­ki­va­ti i ne­što vi­še, po­se­bi­ce za­to što ni­ti nje­zi­na su­par­ni­ca u dru­gom ko­lu ne iz­gle­da zas­tra­šu­ju­će: Ame­ri­kan­ka Ju­lia Bo­se­rup 87. je na lis­ti i bez po­bje­de nad igra­či­ca­ma iz Top 70 ove se­zo­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.