Ja­nje Next Te­am dru­gi u Eu­ro­pi, Kr­č­ma­ru sre­bro

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Sjaj­ne re­zul­ta­te pos­ti­gli su hr­vat­ski pred­stav­ni­ci na Eu­rop­skom ku­pu u ta­li­jan­skom gra­di­ću Ca­or­leu. Eki­pa Cyber­di­ne Te­am Cro­atia je dru­gu se­zo­nu za­re­dom osvo­ji­la EDU Li­gu pr­va­ka. Za­gre­bač­ki žen­ski sas­tav Ja­nje Next Te­am je dru­gi u Eu­ro­ku­pu. Sre­bro su osvo­ji­le Ma­ri­na Le­ti­ca, Mar­ti­na Ma­gli­ca, Iva Čus­to­vić, Ha­na Ju­raj­ko, Kris­ti­na Ba­da­njak i Di­ana Dra­gi­šić. U mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji Po­sej­don II bio je dru­gi, a Ja­nja Al­fa Te­am tre­ći. U fi­na­lu Europ­skog pr­vens­tva u dis­ci­pli­ni cric­ket Bo­ris Kr­č­mar osvo­jio je sre­br­nu me­da­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.