Ste­fan Vu­jić na­pus­tio “pli­na­re”, Ton­či Val­čić pro­du­žio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ton­či Val­čić od­lu­čio je u 39. go­di­ni pot­pi­sa­ti no­vi jed­no­go­diš­nji ugo­vor s ru­ko­met­nim klu­bom PPD Zagreb. Ta­ko će Ka­sim Ka­me­ni­ca, no­vi tre­ner “pli­na­ra” mo­ći ra­ču­na­ti na is­kus­nog Ton­či­ja u fa­zi obra­ne. Na­kon što su klub na­pus­ti­li Mar­ko­ski, Cin­ge­sar, Šprem i Ste­va­no­vić, to je uči­nio i Ste­fan Vu­jić. No­va des­ti­na­ci­ja ovog Uma­ža­ni­na je Ru­munj­ska. Još uvi­jek se ne zna što će bi­ti sa San­drom Obra­no­vi­ćem ko­jem je is­tek­la po­sud­ba u Pick Sze­ge­du. Za­gre­ba­ši tre­nu­tač­no ima­ju ve­li­ku gu­žvu u vanj­skoj li­ni­ji, na mjes­tu li­je­vog vanj­skog pu­ca­ča tu su već Man­da­li­nić i Bi­ča­nić, a po po­tre­bi i Pav­lo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.